Hoe wordt de hoogte van mijn bijstandsuitkering berekend?

De bijstandsnorm geldt als het sociaal minimum. Vanuit de bijstand wordt uw inkomen aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Woont u bijvoorbeeld alleen of samen.

Bijstandsnormen

Tabel: Bijstandsnormen 
Leefsituatie Leeftijd Hoogte bijstandsnorm
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.869,21
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.308,45
Gehuwd of samenwonend Vanaf de AOW-leeftijd € 1.877,81
Alleenstaande Vanaf de AOW-leeftijd € 1.456,85

De bijstandsnormen worden afgeleid van een minimumloon dat speciaal voor de sociale zekerheid wordt vastgesteld. De hoogte van de bijstandsnorm voor alleenstaanden is 70% van die voor gehuwden en samenwonenden. De hoogte van de bijstandsnormen wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. 

Lagere bijstandsuitkering bij volwassen huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal volwassen huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering (met uitzondering van uw echtgenoot of partner). Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Samenwonend in bijstand gelijk aan gehuwd

Woont u samen of is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Dan kan de gemeente u voor de bijstand gelijk stellen aan gehuwden. U heeft dan samen, net als een echtpaar, recht op een bijstandsuitkering voor gehuwden.

Inwonend kind boven de 18 jaar

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm. Dit betreft de jongerennorm.

De ouders van 18- tot 21-jarigen zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen. Ze moeten hun kinderen financieel ondersteunen. Daarom is de jongerennorm van de bijstand lager dan de algemene norm. Zijn ouders niet in beeld of hebben ouders niet de mogelijkheden om bij te springen? Dan kunnen gemeenten op basis van maatwerk en woonsituatie de jongerennorm aanvullen met bijzondere bijstand voor levensonderhoud.

Is de jongere 21 jaar of ouder? Dan heeft de jongere recht op de reguliere algemene bijstandsnorm, maar mogelijk ook een (lagere) kostendelersnorm. Jongeren onder de 27 jaar hebben geen recht op algemene bijstand als ze nog regulier onderwijs kunnen volgen. De reden is dat deze jongeren dan recht hebben op studiefinanciering.