Antibioticaresistentie in de veehouderij

Net als bij mensen kunnen bacteriën bij dieren resistent worden tegen antibiotica. Deze resistente bacteriën kunnen zich verspreiden naar mensen. En dan werken antibiotica ook niet meer goed bij mensen. Daarom zijn er strenge regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Minder antibiotica

Vroeger was het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij vrij hoog, vergeleken met andere landen. De overheid heeft besloten het antibioticumgebruik te beperken. Voor de veehouderij geldt nu een speciaal beleid voor antibioticumgebruik. Dit betekent dat  houders van varkens, kalveren, melkvee, pluimvee en geiten het antibioticumgebruik moeten beperken. Tussen 2009 en 2018 daalde het gebruik van antibiotica in de veehouderij met ruim 63%.

Regels antibioticagebruik

Strenge regels zijn onderdeel van het beleid voor de veehouderij:

  • Alleen een dierenarts mag antibiotica voorschrijven.
  • Een dierenarts moet het bedrijf inspecteren en beoordelen. Pas daarna mag hij antibiotica voorschrijven en toedienen aan zieke dieren. De veehouder zelf mag alleen onder strenge voorwaarden antibiotica aan zijn dieren toedienen, die de dierenarts heeft voorgeschreven
  • Pluimveehouders, melkveehouders, kalverhouders, varkenshouders en geitenhouders moeten het gebruik van antibiotica op hun bedrijf registeren.
  • Antibiotica die als laatste redmiddel voor mensen worden gebruikt, mogen niet worden gebruikt bij dieren. Afwijken kan alleen onder hele strenge voorwaarden.
  • De dierenarts en de veehouder moeten samen een bedrijfsgezondheidsplan maken. Hierin staan maatregelen om de gezondheid van de dieren op het bedrijf te verbeteren. Dit helpt bij het tegen gaan van het antibioticagebruik. De dierenarts en de veehouder evalueren dit plan elk jaar.
  • Veehouders mogen geen dieren aanleveren voor de slacht waar resten van antibiotica in zitten.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de registratie van de bedrijven. Ook controleert de NVWA het gebruik van antibiotica in de veesector.

Minder en verantwoord gebruik antibiotica bij dieren in Europa

De Nederlandse regering pleit internationaal voor maatregelen om zorgvuldiger te zijn met het gebruik van antibiotica bij dieren. Het doel is verantwoord en minder antibiotica gebruik in de Europese Unie (EU). Een voorbeeld van een maatregel is om het preventief gebruiken van antibiotica bij dieren te beperken.

Op aandringen van Nederland zijn de maatregelen eind 2018 opgenomen in  de nieuwe verordening diergeneesmiddelen. Deze verordening is gemaakt door de Europese lidstaten en het Europees Parlement. Het gaat over de productie, het in de handel brengen, de invoer, uitvoer, distributie, handel en het gebruik van diergeneesmiddelen. Ook de diergeneesmiddelenbewaking en de controle zijn een onderdeel. De verordening gaat in 2021 in.