Antibioticaresistentie in de veehouderij

Ook dieren kunnen antibiotica nodig hebben bij infecties met bacteriën. Maar ook bij dieren worden bacteriën resistent. Deze resistente bacteriën kunnen zich verspreiden naar mensen. En dan werken antibiotica niet meer goed bij mensen. Daarom zijn er strenge regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Minder antibiotica

Vroeger was het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij vrij hoog, vergeleken met andere landen. De overheid heeft besloten het antibioticumgebruik te beperken. Voor de veehouderij geldt nu een speciaal beleid voor antibioticumgebruik: houders van varkens, kalveren, melkvee en pluimvee moeten het antibioticumgebruik verminderen. Tussen 2009 en 2018 daalde het gebruik van antibiotica in de veehouderij met ruim 63%.

Regels antibioticagebruik

Strenge regels zijn onderdeel van het beleid voor de veehouderij:

  • Alleen een dierenarts mag antibiotica voorschrijven.
  • Een dierenarts moet het bedrijf inspecteren en beoordelen. Pas daarna mag hij antibiotica voorschrijven en toedienen aan zieke dieren. De veehouder zelf mag alleen onder strenge voorwaarden antibiotica aan zijn dieren toedienen, die de dierenarts heeft voorgeschreven
  • Pluimveehouders, melkveehouders, kalverhouders en varkenshouders moeten het gebruik van antibiotica op hun bedrijf registeren.
  • Antibiotica die als laatste redmiddel voor mensen worden gebruikt, mogen niet of alleen onder strenge voorwaarden worden gebruikt bij dieren.
  • De dierenarts en de veehouder moeten samen een bedrijfsgezondheidsplan maken. Hierin staan maatregelen om de gezondheid van de dieren op het bedrijf te verbeteren. Dit helpt bij het tegen gaan van het antibioticagebruik. De dierenarts en de veehouder evalueren dit plan elk jaar.
  • Veehouders mogen geen dieren aanleveren voor de slacht waar resten van antibiotica in zitten.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de registratie van de bedrijven en het gebruik van antibiotica in de veesector.

Nieuwe Europese verordening

Eind 2018 bereikten de landen van de Europese Unie (EU) en het Europese Parlement een akkoord over de nieuwe verordening diergeneesmiddelen. De verordening diergeneesmiddelen gaat over de productie, het in de handel brengen, de invoer, uitvoer, distributie, handel en het gebruik van diergeneesmiddelen. Ook de diergeneesmiddelenbewaking en de controle zijn een onderdeel. Op aandringen van Nederland is in de nieuwe verordening veel aandacht voor maatregelen voor zorgvuldig gebruik van antibiotica bij dieren. Met als doel binnen de EU het verantwoord antibioticagebruik vergroten en antibioticaresistentie verminderen. De verordening gaat in 2021 in.