Wanneer mag ik werken met gevaarlijke stoffen?

U kunt op uw werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld met asbest, explosieven of zuren. Uw werkgever moet ervoor zorgen u zo veilig mogelijk met gevaarlijke stoffen kunt werken. Bijvoorbeeld door u beschermende kleding te geven.

Gevaarlijke stoffen voor werknemers

Als u in de industrie of de zorg werkt, is de kans groot dat u met gevaarlijke stoffen werkt. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, landbouw, gezondheidszorg en (zware) industrie. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere:

  • giftige stoffen;
  • stoffen die kunnen ontploffen;
  • kankerverwekkende en mutagene stoffen;
  • stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind.

Het Arboportaal geeft informatie over (veilig) werken met gevaarlijke stoffen.

Werkgever moet u beschermen tegen gevaarlijke stoffen

Uw werkgever moet u zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door:

  • in kaart te brengen welke risico's er in de organisatie zijn;
  • u informatie te geven over de gevaren;
  • u beschermende middelen te geven. Bijvoorbeeld maskers of beschermende kleding.

In de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke gevaren er binnen het bedrijf zijn. En welke maatregelen uw werkgever neemt. Uw werkgever is verplicht om een RI&E te maken. U moet de RI&E als werknemer kunnen inzien.

Werken met gevaarlijke stoffen: uw eigen situatie

Heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.
Ook werkgevers kunnen voor vragen over de werksituatie terecht bij een arbodeskundige of uw arbodienst.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals brandbare of giftige stoffen) kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Daarom gelden er strenge regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Etiketten gevaarlijke stoffen

Werkt u bijvoorbeeld met schoonmaakmiddelen, verf of lijm, dan leest u op het etiket van het product of er gevaarlijke stoffen in verwerkt zijn. Zo weet u wat de risico’s zijn van het product waar u mee werkt. Het bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt in een product, moet dat aangeven op het etiket. Dat gebeurt bijvoorbeeld met gevarensymbolen en veiligheidsvoorschriften.

Regelgeving gevaarlijke stoffen

Het bedrijf waar u werkt moet de risico's kennen van stoffen die ze produceren, verwerken of doorgeven aan klanten. Daarnaast moet het bedrijf maatregelen nemen om die risico's te beheersen. De regels zijn te vinden in: