Welke cao moet de werkgever toepassen?

In een cao (in de werkingssfeer) is geregeld voor wie deze cao geldt. Dat kan gaan om één of meer werkgevers, om werkgevers in een bepaalde branche of in een bepaalde bedrijfstak.

Cao toepassen

Grofweg kan op de onderstaande manieren bepaald zijn of u een cao moet toepassen:

  • Ondernemingscao: indien u partij bent bij een cao dan past u die cao toe.
  • Indien in uw branche een bedrijfstak-cao niet algemeen verbindend verklaard is. Bent u lid van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten? Dan moet u als werkgever de cao toepassen op al uw medewerkers.
  • Algemeen verbindend verklaarde cao. Indien in uw branche een bedrijfstak-cao algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Check op de site van het Ministerie van SZW of er een cao in uw bedrijfstak of branche algemeen verbindend is verklaard.
  • Cao in de arbeidsovereenkomst. Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw personeel opgenomen dat een bepaalde cao van toepassing is? Kijk dan goed of dat ook voor opvolgende cao’s geldt. Zo niet, dan blijft de cao van toepassing die op het tijdstip van ondertekenen van de arbeidsovereenkomst gold.

Let op: Het is aan cao-partijen om de vraag te beantwoorden onder welke cao u valt. Het ministerie van SZW onderdeel directie UAW is niet bevoegd om deze vraag te beantwoorden.

Indien voor u niet duidelijk is of u onder de werkingssfeer van een (avv’de) cao valt, kunt u contact opnemen met partijen die de cao hebben afgesloten. Eventueel kunt u advies inwinnen bij een professioneel bureau en een preventief werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren. Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen uw onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in de werkingssfeer van de cao (en het hoofdzakelijkheidscriterium) zijn omschreven.

Inhoudelijke vragen over cao-bepalingen?

Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen, in uw geval de werkgeversorganisatie. In de cao staat welke partijen deze hebben afgesloten. Als een cao algemeen verbindend verklaard is kunt u, ook als u geen lid bent van één van de betrokken partijen, voor inhoudelijke vragen over cao-bepalingen bij hen terecht. Soms is er ook een apart cao secretariaat of een toezichthouder waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met hun vragen.