WAB: WW-premie naar type contract

Sinds 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Sinds 1 januari 2020: WW-premie naar type contract

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie is vervallen. Hoe de hoge en lage WW-premie werkt, kunt u zien in dit filmpje over Premiedifferentiatie WW.

Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?

De werkgever betaalt de lage WW-premie als:

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd.
    Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.
  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen voor 1 april 2020

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat hier een nieuw contract voor is opgemaakt? Bijvoorbeeld omdat dit telefonisch is afgesproken? Dan is een door beide partijen getekende bijlage (addendum) bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie.

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de zogenoemde schriftelijkheidvereiste voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen. Ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (maar geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Vanaf 1 april 2020 moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig zijn. Dit moet door beide partijen zijn ondertekend. Ook moet hieruit blijken dat de werknemer al voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Is dit niet voor 1 april 2020 geregeld, terwijl de arbeidsovereenkomst wel doorloopt na 31 maart? Dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Dit staat in de Kamerbrief over de administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie.

Wanneer betaalt de werkgever de hoge WW-premie?

Voor alle andere dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst.

Verschil hoge en lage WW-premie

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt. De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bekijk de infographic Wat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever?

Herzien van de lage WW-premie

In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt;
  • Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Loonaangifte gewijzigd vanaf 2020

Door de wetswijziging is ook de loonaangifte voor werkgevers per 1 januari 2020 op een aantal aspecten veranderd. Meer informatie over de loonaangifte staat op de website van de Belastingdienst. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie en praktische voorbeelden? Bekijk dan het kennisdocument waarin premiedifferentiatie WW wordt uitgelegd in vragen en antwoorden.