Versoberde opvang voor asielzoekers met kansarme aanvragen

Nieuwe asielzoekers die nauwelijks kans maken op een Nederlandse asielvergunning worden voortaan geclusterd ondergebracht in een aparte, sobere opvang. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze nieuwe manier van opvangen is bestemd voor nieuwe asielzoekers uit veilige landen van herkomst en voor hen die al een asielvergunning hebben in een ander EU-land. Zij moeten zich voortaan dagelijks melden bij het COA en worden gecontroleerd bij het naar binnen- en buitengaan. Ook krijgt deze groep asielzoekers gedurende de gehele periode in de opvang geen leefgeld meer, maar goederen in natura zoals maaltijden en toiletartikelen.

Asielzoekers uit veilige landen, zoals Algerije of Marokko, maken in Nederland weinig kans op een asielvergunning. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die al een asielvergunning hebben gekregen in een ander land van de Europese Unie. Maar volgens de internationale regels moeten hun aanvragen wel worden behandeld. Deze groep vormt een grote belasting voor de organisaties die gaan over migratie. Bovendien komen in deze groep in verhouding veel overlastgevers voor. Dit is niet goed voor de steun voor het hele asielbeleid.

Alles is er daarom op gericht om de asielprocedure of vertrekprocedure van deze groep zo snel mogelijk af te sluiten. Deze asielzoekers zijn redelijk korte tijd in Nederland. Zij worden apart opgevangen van andere asielzoekers op plekken die sobere voorzieningen hebben.

Mensen zitten niet lang in deze sobere opvang: de Immigratie en Naturalisatiedienst behandelt versneld hun asielaanvraag. Ook een eventuele vertrekprocedure behandelt de Dienst Terugkeer en Vertrek snel.

Druk verlichten

Vreemdelingen uit veilige landen van herkomst en vreemdelingen met een asielvergunning in een ander EU-land  maken nauwelijks kans op een asielvergunning in Nederland. Wel belasten zij het opvang- en asielsysteem. Voor de groep veilige landers geldt dat zij veelal niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en relatief vaak voorkomen in de groep overlastgevers. Om de druk op het opvang- en asielsysteem te verlichten worden kansloze asielaanvragen daarom zo snel mogelijk afgehandeld door de IND – in de regel binnen vier weken.
 

Clustering

Op dit moment worden asielzoekers met een kansarme aanvraag opgevangen in asielzoekerscentra  verspreid over heel Nederland. Vanaf nu gaat dat - met een zorgvuldige opbouw - gebeuren in een afgezonderd deel op de bestaande centra in Ter Apel en Budel-Cranendonck. Door deze asielzoekers geclusterd op te vangen, is deze groep beter beschikbaar voor begeleiding in het asiel- en opvolgende vertrekproces waardoor de asielprocedure sneller verloopt. Er is sneller duidelijkheid over hun toekomst en zij kunnen Nederland sneller verlaten bij een afwijzing van de asielaanvraag. De versobering en clustering moet daarnaast leiden tot een afname van de aantrekkingskracht van Nederland en een betere beheersbaarheid van deze groep in de opvanglocatie.

Kwetsbare groepen

Asielzoekers in een extra kwetsbare positie, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen, gezinnen met minderjarige kinderen tot 16 jaar, alleenstaande vrouwen en LHBTI+ (als dat bij ketenparners bekend is) zullen niet in de nieuwe voorziening worden opgevangen. Zij gaan naar een reguliere locatie, maar vallen wel onder hetzelfde versoberde verstrekkingenniveau. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn uitgezonderd van het versoberde regime. Veilige landers die momenteel in andere asielzoekerscentra verblijven, wachten daar de voortgang op hun procedure af.