Tweede of herhaalde asielaanvraag

Wordt een asielaanvraag afgewezen? Dan moet een vreemdeling Nederland verlaten. Soms wil een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag indienen.

Tweede (of volgende) asielaanvraag

Vindt een vreemdeling dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waardoor hij of zij alsnog bescherming nodig heeft? Bijvoorbeeld een wijziging in de persoonlijke situatie van de vreemdeling. Of een machtswisseling in het land van herkomst, waardoor de vreemdeling een vrees voor vervolging heeft. Dan kan een vreemdeling een tweede (of volgende) asielaanvraag indienen.

Herhaalde asielaanvraag

Doet een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag, maar zijn er geen nieuwe feiten of omstandigheden? Dan heet dit een herhaalde asielaanvraag.

Joost, procesvertegenwoordiger van de IND, legt uit waarom een asielzoeker een nieuwe asielprocedure kan starten

Ik ben Joost en ik ben procesvertegenwoordiger bij de IND.
Dat betekent dat ik in de rechtbank besluiten van de staatssecretaris verdedig en aan de rechter uitleg waarom die besluiten goed zijn en in stand moeten blijven.
Mensen kunnen herhaalde asielaanvragen indienen omdat mensen altijd van mening kunnen zijn dat er in de situatie in hun land van herkomst iets is gewijzigd.
Of omdat er in hun persoonlijke omstandigheden iets is gewijzigd.
Mensen kunnen, bijvoorbeeld, tot de ontdekking komen dat ze homoseksuele of lesbische gevoelens hebben.
Of ze kunnen bekeerd zijn.
Ze kunnen ook in Nederland politieke activiteiten hebben ondernomen waardoor ze van mening zijn dat hun leven in het land van herkomst gevaar loopt.
En omdat ze aan dat gevaar niet blootgesteld willen worden, kunnen ze een herhaalde asielaanvraag indienen.
En het aantal asielaanvragen daar zit geen restrictie op.
Er zijn geen regels nationaal of internationaal die zeggen: "je mag maar zo vaak een asielaanvraag indienen".
Ik heb zo zitting.
Dus ik ga naar de rechtbank.
En omdat wij geen advocaat zijn, dragen we geen toga, maar het moet er natuurlijk wel enigszins netjes uitzien.
Dus vandaar dat ik even een jasje en een das aandoe.
Het is soms lastig in het werk dat je geconfronteerd wordt met emotionele of schrijnende situaties.
Het gebeurd weleens dat ik een zaak zie waarvan ik denk: "Nou, ik zou het niet vervelend vinden als deze vreemdeling zou mogen blijven."
Alleen het besluit op basis van de regels zegt dat de vreemdeling geen recht heeft op verblijf in Nederland.
En ook dat besluit moet dan uiteindelijk verdedigd blijven.
Als de vreemdeling een negatieve beslissing krijgt, is dat voor de vreemdeling per definitie een moeilijk te accepteren besluit.
Aan de andere kant is het ook zo dat de samenleving erom vraagt dat bepaalde besluiten nu eenmaal worden genomen.
En die besluiten moeten vervolgens ook verdedigd kunnen worden.
En dat spanningsveld, tussen enerzijds het belang van de vreemdeling en anderzijds het algemeen belang van de samenleving, spreekt me ook heel erg aan.
 

Internationale asielwetgeving

Dat een asielzoeker opnieuw een aanvraag kan indienen volgt uit de internationale asielwetgeving en verdragen. Daarin staat dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij gevaar loopt. Daarom is er geen beperking op het aantal in te dienen asielaanvragen.

Opnieuw een asielaanvraag indienen

Opnieuw een asielaanvraag indienen gaat als volgt:

  • De asielzoeker heeft al eerder een asielprocedure doorlopen en moet daarom eerst schriftelijk een formulier invullen. Daarin  geeft de asielzoeker aan welke nieuwe omstandigheden ervoor zorgen dat hij of zij alsnog bescherming nodig heeft. En welke bewijsmiddelen daarvoor zijn.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt daarna een afspraak voor een ‘ééndagstoets’. De IND controleert de identiteit en de vingerafdrukken. Daarna wordt de asielzoeker gehoord met een tolk. De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland of een advocaat. Op dezelfde dag krijgt de asielzoeker het rapport van gehoor.
  • Is de IND van plan de aanvraag af te wijzen? Dan ontvangt een asielzoeker schriftelijk een voornemen tot afwijzing.
  • De volgende dag kan de asielzoeker de uitkomsten met zijn advocaat bespreken en hierop reageren.
  • Op de 3e dag volgt de beslissing van de IND. Is de zaak te ingewikkeld om binnen 3 dagen te beslissen? Dan kan de IND besluiten om de aanvraag in de algemene of de verlengde asielprocedure te behandelen.

Is een asielzoeker het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kan hij in beroep gaan bij de rechter.