Tweede of herhaalde asielaanvraag

Wordt een asielaanvraag afgewezen? Dan moet een vreemdeling Nederland verlaten. Soms wil een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag indienen.

Tweede (of volgende) asielaanvraag

Vindt een vreemdeling dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waardoor hij of zij alsnog bescherming nodig heeft? Bijvoorbeeld een wijziging in de persoonlijke situatie van de vreemdeling. Of een machtswisseling in het land van herkomst, waardoor de vreemdeling een vrees voor vervolging heeft. Dan kan een vreemdeling een tweede (of volgende) asielaanvraag indienen.

Herhaalde asielaanvraag

Doet een vreemdeling opnieuw een asielaanvraag, maar zijn er geen nieuwe feiten of omstandigheden? Dan heet dit een herhaalde asielaanvraag.

Internationale asielwetgeving

Dat een asielzoeker opnieuw een aanvraag kan indienen volgt uit de internationale asielwetgeving en verdragen. Daarin staat dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij gevaar loopt. Daarom is er geen beperking op het aantal in te dienen asielaanvragen.

Opnieuw een asielaanvraag indienen

Opnieuw een asielaanvraag indienen gaat als volgt:

  • De asielzoeker heeft al eerder een asielprocedure doorlopen en moet daarom eerst schriftelijk een formulier invullen. Daarin  geeft de asielzoeker aan welke nieuwe omstandigheden ervoor zorgen dat hij of zij alsnog bescherming nodig heeft. En welke bewijsmiddelen daarvoor zijn.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt daarna een afspraak voor een ‘ééndagstoets’. De IND controleert de identiteit en de vingerafdrukken. Daarna wordt de asielzoeker gehoord met een tolk. De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland of een advocaat. Op dezelfde dag krijgt de asielzoeker het rapport van gehoor.
  • Is de IND van plan de aanvraag af te wijzen? Dan ontvangt een asielzoeker schriftelijk een voornemen tot afwijzing.
  • De volgende dag kan de asielzoeker de uitkomsten met zijn advocaat bespreken en hierop reageren.
  • Op de 3e dag volgt de beslissing van de IND. Is de zaak te ingewikkeld om binnen 3 dagen te beslissen? Dan kan de IND besluiten om de aanvraag in de algemene of de verlengde asielprocedure te behandelen.

Is een asielzoeker het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kan hij in beroep gaan bij de rechter.