Welke maatregelen neemt de overheid tegen asielzoekers die overlast veroorzaken?

Voor asielzoekers die overlast veroorzaken zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld naar een speciale opvanglocatie (extra begeleiding en toezichtlocatie of etbl) worden gestuurd, de asielprocedure wordt versneld afgedaan en de opvang kan worden ontzegd. 

Maatregelen overlast veroorzakende asielzoekers

Veroorzaakt een asielzoeker overlast, dan kunnen er verschillende maatregelen worden genomen. Asielzoekers die zich crimineel gedragen, worden via het strafrecht aangepakt. Dit kan leiden tot een vervolging of gevangenisstraf.

Voorbeelden van maatregelen:

De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in nauwe samenwerking tussen gemeenten, organisaties in de migratieketen (COA, IND, DT&V en Nidos), politie, Openbaar ministerie (OM) en de rechtspraak.

Aanscherping van maatregelen

De huidige maatregelen werken niet overal even goed. Daarom worden de maatregelen aangescherpt. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • De selectieprocedure voor de ebtl wordt strenger. De overlastgever wordt beoordeeld op het feitelijke gedrag. Blijkt hieruit dat hij ernstige psychische of psychiatrische problemen heeft, dan kan de betrokkene ook geplaats worden in een specialistische opvanglocatie zoals Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht .
  • In ebtl Hoogeveen wordt meer aandacht gegeven aan  toezicht en handhaving en minder aan begeleiding. Ebtl Hoogeveen is bedoeld voor overlastgevers die niet openstaan voor gedragsverandering.
  • De overlast in de opvang wordt veelal veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen van herkomst. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is deze asielzoekers apart op te vangen van asielzoekers die niet uit een veilig land van herkomst komen.
  • Partners uit de migratie- en strafrechtketen (organisaties die maatregelen en straffen kunnen opleggen) gaan nauwer samenwerken middels een persoonsgerichte aanpak. Door beter samen te werken, moet het voor de vreemdeling zichtbaar en voelbaar worden dat hij in beeld is van de overheid en dat zijn gedrag niet wordt getolereerd.
  • Het COA ontzegt vaker (tijdelijk) de opvang aan asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken. De vreemdeling staat dan (tijdelijk) op straat en is zelf verantwoordelijk voor onderdak. Het COA houdt nauw in de of deze vreemdeling weer opduikt in systemen van de migratiepartners of politie. Bij zware of herhaaldelijke overlast kan het ontzeggen van opvang langdurig of permanent zijn.
  • Op 6 mei 2019 zijn een landelijke ketenmarinier en 2 regionale ketenmariniers aangesteld. De ketenmariniers lossen lokale problemen op en verbinden betrokken partijen, lokaal en landelijk.

De voormalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kondigde deze aanpassingen aan in een brief aan de Tweede Kamer.