Welke basisschool kan ik kiezen voor mijn kind?

U kunt kiezen uit verschillende soorten basisscholen voor uw kind. Bijvoorbeeld een school gebaseerd op een godsdienst, levensovertuiging of pedagogische uitgangspunten. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege een beperking? Dan is het mogelijk dat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs wordt doorverwezen. En voor sommige kinderen is een school voor speciaal onderwijs de meest passende plek.

Basisschool openbaar onderwijs

Openbare basisscholen zijn toegankelijk voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.

Is er geen plek op een openbare school? Dan moet de gemeente zorgen dat uw kind naar een andere openbare school kan. Is er geen openbare school in de buurt? Dan moet een school voor bijzonder onderwijs uw kind toelaten.

Basisschool bijzonder onderwijs

Op een school voor bijzonder onderwijs krijgt uw kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bijvoorbeeld:

 • katholiek;
 • protestants;
 • Islamitisch;
 • joods;
 • hindoeïstisch;
 • vrije scholen.

Bijzondere scholen mogen leerlingen of docenten weigeren, als die een andere overtuiging hebben dan de school.

Algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet vanuit een godsdienst of levensbeschouwing. Voorbeelden zijn:

 • montessorischolen;
 • daltonscholen;
 • jenaplanscholen.

Ook openbare scholen of scholen voor bijzonder onderwijs kunnen vanuit een pedagogische opvatting les geven (bijvoorbeeld een openbare daltonschool).

Brede scholen

Brede scholen combineren onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen, of zijn er activiteiten na schooltijd. Zoals huiswerkbegeleiding, sport of muziekles.

Brede scholen bieden soms ook opvoedingscursussen voor ouders, of inburgeringscursussen voor buurtbewoners. Brede scholen bepalen zelf hun extra aanbod.

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so)

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Sommige kinderen kunnen niet naar een ‘gewone’ basisschool. Voor hen zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Daar zijn de groepen kleiner dan op een gewone basisschool. Ook zijn er scholen voor speciaal onderwijs (so). Op deze scholen krijgen leerlingen extra aandacht of zorg. In Nederland zijn bijna 300 scholen voor speciaal basisonderwijs en ruim 300 scholen voor speciaal onderwijs. Dit kunnen openbare of bijzondere scholen zijn.

De gewone basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken met elkaar samen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de ‘gewone’ basisschool uw kind meestal goed helpen. Maar soms is een school voor speciaal basisonderwijs toch beter. Die scholen hebben kleinere groepen en de leraren hebben meer kennis over leer- en gedragsproblemen.

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen op een gewone basisschool les krijgen. De school probeert dus altijd eerst uw kind op de eigen school te helpen. Maar soms lukt dat niet. Als blijkt dat het voor uw kind toch beter is om naar het speciaal basisonderwijs te gaan, dan helpt de basisschool u daarbij. De school geeft u informatie en begeleidt u en uw kind.

Naast scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs (so). Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben. Voorwaarde voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs is dat een kind een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring heeft van het samenwerkingsverband. De school van uw kind geeft u informatie, vraagt deze toelaatbaarheidsverklaring aan en begeleidt u en uw kind. Voor kinderen die naar een school voor blinde, slechtziende, dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met communicatieve beperkingen gaan, beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de instelling of het kind kan worden toegelaten.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

Nederland heeft een klein aantal scholen met Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) . Deze scholen zijn voor:

 • kinderen van buitenlandse ouders die lang in Nederland wonen of werken;
 • kinderen van Nederlandse ouders die in het buitenland woonden en daar naar school gingen;
 • kinderen van Nederlandse ouders die tijdelijk in Nederland wonen.

IGBO-scholen zijn afdelingen van Nederlandse basisscholen met Engels als voertaal. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs op deze scholen.

Leerlingen met een andere nationaliteit kunnen in Nederland ook naar verschillende internationale en buitenlandse scholen. Deze zijn particulier en ontvangen dus geen geld van de overheid.