Welke soorten basisscholen zijn er?

Bijzondere basisscholen geven les op basis van een geloof, levensovertuiging of een onderwijsconcept. Openbare scholen doen dat niet. Zowel openbare als bijzondere scholen kunnen extra aandacht geven aan sport- of muzieklessen, aan les in 2 talen of alleen lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen of een beperking.

Basisscholen voor openbaar onderwijs

Openbare basisscholen staan open voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool gaat niet uit van een godsdienst of levensbeschouwing.

Basisscholen die uitgaan van een godsdienst of levensovertuiging

Op bijzondere scholen krijgt u kind les vanuit een godsdienst of levensovertuiging. Bijvoorbeeld:

 • katholiek;
 • protestants;
 • islamitisch;
 • joods;
 • hindoeïstisch.

Basisscholen met een bepaald onderwijsconcept

Er zijn ook basisscholen met een onderwijsconcept. Zij geven les vanuit bepaalde ideeën over opvoeding en onderwijs. Bijvoorbeeld:

Zowel openbare scholen als scholen voor bijzonder onderwijs kunnen vanuit een onderwijsconcept lesgeven.

Zoek een basisschool in uw buurt op Scholenopdekaart.nl.

Brede Scholen met extra activiteiten

Op Brede Scholen kan uw kind na schooltijd bijvoorbeeld naar:

 • een sport- of muziekles;
 • de opvang (naschoolse opvang);
 • huiswerkbegeleiding.

Op sommige Brede Scholen krijgen leerlingen extra taallessen. Ook zijn er Brede Scholen waar ouders naar een opvoedingscursus kunnen. Of waar buurtbewoners naar een inburgeringscursus kunnen.

Basisscholen voor kinderen met extra ondersteuning

Als uw kind door een beperking of gedragsproblemen extra ondersteuning nodig heeft, kan het naar:

 • een school voor speciaal basisonderwijs (sbo);
 • een school voor speciaal onderwijs (so).

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo)

Een school voor speciaal basisonderwijs weet hoe het moet omgaan met kinderen met gedragsproblemen of een beperking. De leerlingen zitten in kleinere groepen. De school kijkt altijd eerst of uw kind op een gewone basisschool mee kan.

Scholen voor speciaal onderwijs (so)

Deze basisscholen zijn voor kinderen die veel extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld als uw kind verstandelijk beperkt is of ernstige gedragsproblemen heeft. Als uw kind blind, doof, slechtziend of slechthorend is, kan het naar een speciale school. 

Vraag de huidige school van uw kind, om u te helpen om een plek te krijgen in het speciaal onderwijs. Samen moet u een verklaring invullen over het onderwijs dat uw kind nodig heeft. Dit wordt een toelaatbaarheidsverklaring genoemd.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

Er zijn IGBO-scholen voor kinderen van ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland wonen. Ook kinderen van Nederlandse ouders  kunnen naar een IGBO-school als zij: 

 • in het buitenland woonden en daar langer dan 2 jaar naar school gingen;
 • in Nederland wonen, maar de ouders binnen 2 jaar voor hun werk voor een periode van minimaal 2 jaar naar het buitenland verhuizen.

De precieze toelatingseisen voor IGBO staan in artikel 40, lid 10 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

IGBO-scholen zijn afdelingen van Nederlandse basisscholen met Engels als voertaal. Leerlingen met een andere nationaliteit kunnen in Nederland ook naar verschillende internationale en buitenlandse scholen. Deze zijn particulier en ontvangen geen geld van de overheid.