Wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.800 en € 7.900 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dit volgt uit de cao primair onderwijs (cao po).Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Schalen, treden en beloning in het primair onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao primair onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de CAO PO 2023-2024. 

Schaal Salaristrede Salaris per maand  Beloning per maand
Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 juli 2023
LB Start € 3.301 € 3.850
LB Na 10 jaar € 4.534 € 5.280
LB Maximum € 5.030 € 5.990
LC Start € 3.321 € 3.870
LC Na 10 jaar € 5.231 € 6.090
LC Maximum € 5.862 € 6.960
LD Start € 3.334 € 3.880
LD Na 10 jaar € 5.812 € 6.770
LD Maximum € 6.665 € 7.890

Gemiddelde beloning leraren

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 5.800 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en treden van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Het modale inkomen in Nederland is zo’n 3.500 euro per maand (in 2023).

Eenmalige extra beloning in 2023

Leraren kregen in november 2023 eenmalig € 350 (bruto, bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Gelijke beloning voor leraren in po en vo

Sinds 2022 krijgen alle leraren in het po dezelfde salarisbedragen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs (vo).

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft.

Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen. Het percentage leraren in de salarisschalen LB, LC en LD staat weergegeven in de functiemix.

Beloning voor startende leraren

Er is geen vaste functieschaal voor startende leraren in het onderwijs. Omdat taken de beloning bepalen, hangt het van de taken en verantwoordelijkheden af, in welke salarisschaal de leraar wordt ingepast. Vaak is dit de schaal LB of LC.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zoals PO-raad en de vakbonden. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.