Functiemix (primair onderwijs)

Leerkrachten kunnen carrière maken voor de klas en in de school. Dit kan met de functiemix. Daarvoor hebben de sociale partners verschillende functieschalen met doorgroei- en salarismogelijkheden afgesproken.

Verschillende functies in het primair onderwijs (po)

In het po bestaan verschillende functies, met bijbehorende doorgroei- en salarismogelijkheden. Zo kan een leraar benoemd worden in een LB, LC, LD of LE-functie.
Deze functieschalen kunnen de ambities van leraren concreet maken. En met een invulling die past bij het lerarenteam en de visie van de school. Zo kan elke leraar doen waar hij of zij goed in is, met meer tevredenheid en een effectievere taakverdeling.

Voorbeeldfuncties voor personeelsbeleid

Schoolleiders kunnen onderscheid maken in functies. En met het schoolbestuur strategisch personeelsbeleid vormgeven. Hiermee stimuleren ze leraren zich verder te ontwikkelen. Scholen kunnen daarvoor voorbeeldfuncties gebruiken, die de sociale partners hebben opgesteld. 

Medezeggenschap in personeelsbeleid

Schoolbesturen formuleren een duidelijke ambitie voor de ruimte die wordt gecreëerd voor hogere salarisschalen. De medezeggenschapsraad heeft inspraak in de ruimte die in het personeelsbeleid wordt gemaakt voor plaatsing van leraren in verschillende functies. De medezeggenschap kan ervoor zorgen dat het personeelsbeleid en de invulling van de functies op de agenda staan bij de bespreking van de school- en beleidsplannen.

Functiemix-database

In de functiemix-database staat per school, bestuur of regio actuele informatie over de inschaling van onderwijspersoneel in de verschillende functies.