Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Zoals taal en rekenen. Daarnaast krijgen leerlingen niet-verplichte vakken, zoals godsdienstles.

Verplichte vakken

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; 
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; 
  • 2 lesuren bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Kerndoelen verplichte vakken

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Dit betekent dat alle kinderen les krijgen in deze vakken.

Een school bepaalt zelf hoe ze de lessen in deze vakken geeft en met welk lesmateriaal. Kinderen leren op de basisschool bijvoorbeeld dat ze zich moeten gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden. Ook leren ze met zorg om te gaan met het milieu.

Verplichte lessen over seksualiteit

Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen zijn verplicht op de basisschool. Dit staat in de kerndoelen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren. 

Verplichte lessen over wetenschap en techniek

Basisscholen moeten ook lessen geven over wetenschap en techniek. Dit staat in de kerndoelen. Er is in Nederland een tekort aan technici. De overheid wil daarom dat er meer aandacht komt voor deze vakken. 

Fries als verplicht schoolvak

Op basisscholen in Fryslân is de Friese taal een verplicht vak. Scholen kunnen Gedeputeerde Staten van Fryslân  wel vragen om een tijdelijke ontheffing voor één of meer kerndoelen. Scholen hebben tot 2030 de tijd om ervoor te zorgen dat het aanbod kerndoelen Fries op voldoende niveau gebracht wordt.

Alleen scholen in Fryslân die niet in het Friese taalgebied staan (Waddeneilanden, gemeente Weststellingwerf) zijn niet verplicht Friese taal aan te bieden op de basisschool. Wel bevordert de provincie Fryslân een aanbod in de streektaal op scholen in het betreffende gebied.

Niet-verplichte vakken

Een school kan het verplichte vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken. Bijvoorbeeld met:

  • godsdienst;
  • Frans;
  • Duits.

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) van de school meepraten over de keuze van de niet-verplichte vakken.

Godsdienstlessen

Op een bijzondere school krijgen leerlingen bijna altijd godsdienstlessen. Het bestuur van een bijzondere school kan deze lessen verplicht stellen. Een openbare basisschool geeft meestal geen godsdienstles of lessen over levensbeschouwing.