Welke vakken krijgt een kind op de basisschool?

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Zoals taal en rekenen. Daarnaast krijgen leerlingen niet-verplichte vakken, zoals godsdienstles.

Verplichte vakken

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; 
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; 
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Kerndoelen verplichte vakken

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Dit betekent dat alle kinderen les krijgen in deze vakken.

Een school bepaalt zelf hoe ze de lessen in deze vakken geeft en met welk lesmateriaal. Kinderen leren op de basisschool bijvoorbeeld dat ze zich moeten gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Ook leren ze met zorg om te gaan met het milieu.

Verplichte lessen over seksualiteit

Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen zijn verplicht op de basisschool. Dit staat in de kerndoelen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren. 

Verplichte lessen over wetenschap en techniek

Basisscholen moeten ook lessen geven over wetenschap en techniek. Dit staat in de kerndoelen. Er is in Nederland een tekort aan technici. De overheid wil daarom dat er meer aandacht komt voor deze vakken. 

Fries als verplicht schoolvak

Op basisscholen in Friesland is de Friese taal een verplicht vak. Scholen kunnen Gedeputeerde Staten van Friesland wel vragen om ontheffing. Voorwaarde voor ontheffing is dat minder dan 5% van de leerlingen op een school een Friestalige achtergrond heeft.

Niet-verplichte vakken

Een school kan het verplichte vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken. Bijvoorbeeld met:

  • godsdienst;
  • Frans;
  • Duits.

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) van de school meepraten over de keuze van de niet-verplichte vakken.

Godsdienstlessen

Op een bijzondere school krijgen leerlingen bijna altijd godsdienstlessen. Het bestuur van een bijzondere school kan deze lessen verplicht stellen. Een openbare basisschool geeft meestal geen godsdienstles of lessen over levensbeschouwing.