Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?

De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor. In de schoolgids staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven.

Overgang naar groep 3

Gaat uw kind over van groep 2 naar groep 3? Dan kijken de meeste basisscholen of de ontwikkeling van het kind ver genoeg is om naar groep 3 te gaan. De school bespreekt dit met de ouders.

Bij sommige basisscholen bepaalt de leeftijd van een leerling of hij naar groep 3 kan. Dit heeft te maken met de vroegere 1-oktobergrens. Om van de kleuterklas naar de lagere school te mogen moest een kind voor 1 oktober 6 jaar zijn. Deze regeling bestaat sinds augustus 1985 niet meer. Maar sommige scholen passen de regeling nog toe.

Blijven zitten basis- en voortgezet onderwijs

Zijn de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind nog niet voldoende? Dan kan uw kind blijven zitten. Daarover beslist de school. De school kijkt daarbij onder meer naar het niveau van de klasgenoten van uw kind. De school moet u informeren als uw kind blijft zitten. 

Voorwaardelijke overgang

  • In basisonderwijs
    Voldoet uw kind niet aan de normen om over te gaan, maar wil de school het toch een kans geven? Dan kan uw kind voorwaardelijk overgaan. De school spreekt met u af onder welke voorwaarden en wanneer uw kind definitief kan overgaan.

  • In voortgezet onderwijs
    Gaat een leerling in het voortgezet onderwijs voorwaardelijk over? Dan moet dat duidelijk op het eindrapport staan. Ook meldt de school dit schriftelijk aan ouders, voogden of verzorgers. De school spreekt met u af onder welke voorwaarden en wanneer uw kind definitief kan overgaan. Uw kind moet bijvoorbeeld een taak maken of proefwerken overdoen. Uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of uw kind definitief over is of niet.

Voorwaardelijk overgaan naar de hoogste klas van de middelbare school is niet toegestaan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan? Dan kunt u bezwaar maken via de klachtenprocedure van de school.