Aanpassen procesvergoedingen WOZ/bpm

Vanaf 1 januari 2024 krijgen burgers burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen WOZ- en bpm-besluiten vergoedingen direct uitbetaald. De vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren gaan omlaag. 

Minder tijd en geld van overheid naar bezwaarbureaus

De maatregel maakt het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk maken om veel en langdurige juridische procedures tegen WOZ- en bpm-besluiten te starten. Hierdoor krijgen gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd voor de behandeling van andere bezwaar- en beroepszaken. Zo staat het belang van burgers en bedrijven namens wie bezwaar wordt gemaakt weer voorop.
De volgende maatregelen gelden vanaf 1 januari 2024: 

  • Gemeenten en de Belastingdienst betalen de vergoedingen direct aan de burger of het bedrijf namens wie het bezwaar is gemaakt. En dus niet meer aan de organisatie die juridische hulp biedt.
  • De proceskostenvergoeding wordt lager. Die vergoeding wordt 25% van de huidige vergoeding als de burger of het bedrijf gelijk krijgt. Als om andere redenen een vergoeding wordt toegekend, is de vergoeding 10% van de huidige vergoeding. 
  • Als de gemeente, Belastingdienst of de rechter niet binnen een redelijke termijn uitspraak doet, is de vergoeding voor immateriële schade lager. Die vergoeding is dan niet € 500 maar € 50 voor elk half jaar dat het proces langer duurt dan die termijn. 

De maatregelen gelden voor bezwaar- en beroepsprocedures tegen:

  • WOZ-beschikkingen;
  • bpm-aangiften;
  • bpm-naheffingsaanslagen. 

Financiële prikkel wegnemen voor bezwaarbureaus

Er zijn organisaties die burgers en bedrijven helpen bij het maken van bezwaar tegen de overheid. Dit heet ook wel professionele rechtsbijstand. Als het bezwaar succesvol is, ontvangen zij een vaste vergoeding voor de gemaakte kosten (proceskostenvergoeding). En als het juridische proces vertraging heeft ook een vergoeding voor immateriële schade. De gemeente betaalt de vergoedingen voor de WOZ en de Belastingdienst betaalt de vergoedingen voor de bpm. 

Voor bezwaarbureaus die burgers en bedrijven gratis helpen (no-cure-no-paybedrijven) zijn deze vergoedingen vaak de enige inkomsten. Het heeft voor bezwaarbureaus dus voordelen om zoveel mogelijk juridische procedures te starten. En deze zo lang mogelijk te laten duren. Dit kost de overheid en de samenleving veel tijd en geld.