Topinkomens bestuurders (semi)publieke instellingen

De Wet normering van topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. Enkele sectoren hebben een eigen maximum voor het salaris van topfunctionarissen.

Normering van topinkomens

Topfunctionarissen zijn bestuursleden en directeuren die leiding geven aan de hele organisatie.

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor:

 • de bezoldiging (het salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen) van bestuurders in het openbaar bestuur;
 • de bezoldiging van topfunctionarissen bij semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen, woningcorporaties, scholen en publieke omroepen en bij;
 • instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit subsidies ontvangen.

In 2024 is het bezoldigingsmaximum € 233.000. Dit is inclusief:

 • brutosalaris;
 • vakantie-uitkering;
 • eindejaarsuitkering;
 • pensioenbijdrage;
 • belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.

Enkele regels uit de WNT zijn:

 • Het bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling in de publieke sector.
 • Voor zorgverzekeraars geldt niet het algemene WNT-bezoldigingsmaximum, maar een eigen (sectorale) regeling. Dit maximum ligt boven het WNT-maximum.
 • Er gelden verlaagde maxima voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, de woningcorporaties en instellingen in de sector ontwikkelingssamenwerking.
 • Ontslagvergoedingen van topfunctionarissen mogen maximaal 1 jaarsalaris zijn, met een maximum van € 75.000.
 • Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling hebben ('interimmers') gelden afwijkende regels. Voor 2024 geldt dat de eerste 12 kalendermaanden van de functievervulling (in 2024) het inkomen niet meer mag zijn dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste 6 kalendermaanden en € 23.400 per kalendermaand voor de volgende 6 kalendermaanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 221. Na 12 kalendermaanden functievervulling geldt het algemene WNT-maximum.

Openbaarmaking van topinkomens

(Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Dit heet ook wel de openbaarmakingsplicht. De instellingen moeten deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor minstens 7 jaar.

De instelling publiceert  alleen gegevens van topfunctionarissen met een salaris hoger dan de maximale vrijwilligersvergoeding per kalenderjaar. Op de website Topinkomens.nl kunt u lezen welke gegevens er in de verslaglegging moeten staan.

Term Balkenendenorm niet gebruikt

In de volksmond wordt ook wel de term Balkenendenorm gebruikt. De Balkenendenorm is genoemd naar Jan Peter Balkenende (minister-president van 2002 tot 2010). De term wordt in de praktijk gebruikt voor verschillende normen. Daarom kan de term verwarring wekken. De overheid gebruikt het woord niet.