Topinkomens bestuurders (semi)publieke instellingen

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. Enkele sectoren hebben een eigen maximum voor het salaris van topfunctionarissen.

Normering van topinkomens

Sinds 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris. Topfunctionarissen zijn bijvoorbeeld bestuursleden en directeuren die leiding geven aan de hele organisatie. Dit staat in de Wet normering topinkomens (WNT).

Deze wet geldt ook voor de salarissen van topfunctionarissen bij semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. En bij instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit subsidies ontvangen. In 2018 is het maximumsalaris € 189.000. In 2019 is dit € 194.000. Dit is inclusief:

  • vakantie-uitkering;
  • eindejaarsuitkering;
  • pensioenbijdrage;
  • belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.

Enkele regels uit de WNT zijn:

  • Bestuurders mogen niet meer verdienen dan een minister. Hoeveel dat precies is, wordt elk jaar vastgelegd in de (op € 1000 afgeronde) algemene WNT-norm.
  • Voor zorgverzekeraars geldt niet de algemene WNT-maximum, maar een eigen (sectorale) regeling. Dit maximum ligt boven het WNT-maximum.
  • Er gelden verlaagde maxima voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, de woningcorporaties en instellingen in de sector ontwikkelingssamenwerking.
  • Ontslagvergoedingen van bestuurders mogen maximaal één jaarsalaris zijn, met een maximum van € 75.000.
  • Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling hebben ('interimmers') gelden afwijkende regels. De eerste 12 maanden van de functievervulling (in 2018) mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste 6 maanden en € 19.100 per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 182. Na 12 maanden functievervulling geldt het algemene WNT-maximum.

Wet normering topinkomens in het kort

Sinds 1 januari 2013 is er een Wet normering topinkomens. Deze wet is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van publieke- en semipublieke instellingen, zoals: ziekenhuizen, scholen, publieke omroepen en woningcorporaties, gesubsidieerde instellingen en de gehele overheid.

De Wet normering topinkomens wil bovenmatige beloningen en te hoge ontslagvergoedingen van de hoogste bestuurders en toezichthouders tegengaan.

De bezoldiging van topfunctionarissen in 2015 was volgens de wet maximaal € 178.000. Dat is gelijk aan het salaris van een minister. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast aan de loonontwikkeling in het voorgaande jaar. Voor 2016 is de norm vastgesteld op € 179.000.

Van alle topfunctionarissen moeten de gegevens openbaar worden gemaakt in de jaarstukken van de instelling waarvoor zij werken. Hierin staan de inkomensgegevens en eventuele ontslagvergoedingen. Dit moet ook als de bezoldiging onder de norm is. Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als dit hoger is dan het jaarsalaris van de minister.

De jaarstukken worden gecontroleerd door de accountant van de instelling. Alle instellingen moeten de bezoldigingsgegevens ieder jaar uiterlijk 1 juli digitaal melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is om de naleving van de wet te monitoren. Onderwijs- en zorginstellingen melden dit bij de eigen vakminister.

Voor het jaarlijks melden van de gegevens en voor meer informatie kunt u terecht op de website topinkomens.nl

Vragen over normering topinkomens

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op Topinkomens.nl. Staat het antwoord er niet bij? Dan kunt u met uw vragen terecht bij het Forum uitvoering Wet normering topinkomens.

Openbaarmaking van topinkomens

(Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Dit heet ook wel de openbaarmakingsplicht. Sinds 1 januari 2018 moeten de instellingen deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor minstens 7 jaar.

De instelling publiceert  alleen gegevens van topfunctionarissen met een salaris hoger dan de maximale vrijwilligersvergoeding per kalenderjaar. Op de website Topinkomens.nl kunt u lezen welke gegevens er in de verslaglegging moeten staan.

Term Balkenendenorm niet gebruikt

In de volksmond wordt ook wel de term Balkenendenorm gebruikt. De Balkenendenorm is genoemd naar Jan Peter Balkenende (minister-president van 2002 tot 2010). De term wordt in de praktijk gebruikt voor verschillende normen. Daarom kan de term verwarring wekken. De overheid gebruikt het woord niet.

Zie ook