Consumenten beter beschermd tegen misleidende duurzaamheidsclaims

Consumenten krijgen betere duurzaamheidsinformatie over producten en diensten. Nu vindt er nog regelmatig misleiding plaats, omdat diverse duurzaamheidsclaims als ‘groen’ of ‘milieubewust’ niet of onvoldoende zijn onderbouwd. Deze nieuwe regels voor betere consumentenbescherming (Empowering the Consumer for the Green Transition) gelden vanaf medio 2026 overal in de EU.

Aanpak greenwashing

Door de nieuwe EU-richtlijn zijn te algemene beweringen voor duurzame producten of diensten straks verboden. Het gaat dan om termen als ‘milieuvriendelijk’, ‘milieubewust’, ‘groen’, ‘natuurvriendelijk’, ‘ecologisch’, ‘klimaatvriendelijk’ of andere vermeldingen die niet zijn onderbouwd en daarmee alleen maar de indruk wekken milieuvriendelijk te zijn.

Bedrijven mogen pas een milieuclaim als ‘natuurvriendelijk’ doen, wanneer zij een keurmerk dragen dat aan Europese of nationale standaarden voldoet. Het EU-ecolabel (voor onder andere textiel en elektronica) is daar een voorbeeld van.

Ook worden er regels ingevoerd voor het algemene gebruik van keurmerken. Zo mogen bedrijven niet langer een duurzaamheidskeurmerk weergeven wanneer dat niet door een onafhankelijke partij is gecertificeerd of door een overheidsinstantie (zoals het EU-ecolabel) is ingesteld.

Strengere eisen aan beweringen over CO2-compensatie

Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan beweringen over CO2-compensatie. De nieuwe regelgeving verbiedt bedrijven om te beweren dat een product dankzij de compensatie van broeikasgasemissies een neutraal, verminderd of positief milieueffect heeft. Dit veronderstelt namelijk ten onrechte dat de productie geen klimaatimpact had.

Bedrijven mogen nog wel adverteren over hun klimaatprojecten (inclusief CO2-compensatie). In die gevallen moeten zij wel inzichtelijk moeten maken welk aandeel van het totaal aan bedrijfsemissies gecompenseerd wordt door dergelijke projecten.

Betere informatie over mogelijkheden tot reparatie, updates en garantie

De nieuwe richtlijn verplicht daarnaast ook dat verkopers consumenten moeten informeren over onder meer de mogelijkheden tot reparatie en de minimumperiode waarin de producent of aanbieder software-updates ter beschikking stelt. Dit op grond van de door de producent beschikbaar gestelde gegevens hierover. Ook moeten verkopers consumenten  op een eenduidige manier informeren over wettelijke garantierechten en commerciële garantie.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “De aanpak van consumentenmisleiding is één van de Nederlandse speerpunten in Europa. Ondeugdelijke informatie belemmert bovendien eerlijke concurrentie en daarmee onze economie. Goed dat we door deze EU-richtlijn concrete verbeterstappen kunnen zetten en zorgen dat informatie over duurzaamheid op producten en diensten geen loze beloftes bevat.”