Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS)

Saneerders die gebruik maken van het Besluit uniforme saneringen (BUS) moeten voor de sanering een melding indienen. Na de afronding van de sanering moeten zij een evaluatieverslag opmaken.

Formulier opsturen naar bevoegd gezag Wbb

Gebruikers moeten de ingevulde formulieren opsturen aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Dit is meestal de provincie of de gemeente. De formulieren (pdf-format) kunnen zowel handmatig als digitaal worden ingevuld. Het is mogelijk om de formulieren tussentijds op te slaan als pdf-bestand.

Het ingevulde pdf-bestand kan vervolgens samen met de noodzakelijke bijlagen per mail aan de bevoegde overheden Wbb worden gezonden. Voor de ondertekening kan een (ingescand) machtigingsdocument of ondertekende versie van het formulier worden meegezonden. Ook blijft het mogelijk om het formulier en de bijlagen per post te verzenden.

Stappenplan Besluit uniforme saneringen

Om te bepalen of de voorgenomen sanering voldoet aan de reikwijdte van het Besluit uniforme saneringen en van welk formulier gebruik gemaakt kan worden, kunt u gebruik maken van een stappenschema.

Contactgegevens bevoegde gezagen Wbb

Raadpleeg hier de contactgegevens per bevoegd gezag Wbb voor BUS-meldingen. In dit overzicht staat ook welke overheden het formulier en de bijlagen zowel per post als per e-mail willen ontvangen.

Bijlagen