Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS)

Saneerders die onder overgangsrecht gebruik maken van het Besluit uniforme saneringen (BUS) moeten voor de sanering een melding indienen. Na de afronding van de sanering moeten zij een evaluatieverslag opmaken.

Let op: gebruik formulieren alleen als de sanering onder overgangsrecht valt

De meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor het BUS kunt u alleen gebruiken als de sanering onder overgangsrecht valt en de Wet bodembescherming van toepassing blijft. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat het overgangsrecht voor graven en saneren uitgelegd.

Valt een voorgenomen graafactiviteit of saneren niet onder overgangsrecht? Dan is de Omgevingswet van toepassing en gelden de regels voor graven en saneren uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). U meldt dan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Formulier opsturen naar bevoegd gezag Wbb

Gebruikers moeten de ingevulde formulieren opsturen aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Dit is meestal de omgevingsdienst, maar soms de provincie of de gemeente. De formulieren (pdf-format) kunnen zowel handmatig als digitaal worden ingevuld. Het is mogelijk om de formulieren tussentijds op te slaan als pdf-bestand.

Het ingevulde pdf-bestand kan vervolgens samen met de noodzakelijke bijlagen per mail aan de bevoegde overheden Wbb worden gezonden. Voor de ondertekening kan een (ingescand) machtigingsdocument of ondertekende versie van het formulier worden meegezonden. Ook blijft het mogelijk om het formulier en de bijlagen per post te verzenden.

Contactgegevens bevoegde gezagen Wbb

Raadpleeg hier de contactgegevens per bevoegd gezag Wbb voor BUS-meldingen. In dit overzicht staat ook welke overheden het formulier en de bijlagen zowel per post als per e-mail willen ontvangen.

Bijlagen