Vrij handelsverkeer bouwproducten binnen Europa

Er gelden regels voor de handel in bouwproducten binnen de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). 

De Europese regels voor de handel in bouwproducten staan in de Europese Verordening bouwproducten. Fabrikanten moeten bijvoorbeeld informatie geven over de veiligheid van bouwproducten.

Producteigenschappen bouwproducten

Bouwproducten zijn pas geschikt als ze bepaalde producteigenschappen hebben. Dit zijn de zogenoemde ‘essentiële kenmerken’. Het gaat dan onder meer om:

  • brandveiligheid;
  • veiligheid bij gebruik;
  • bescherming tegen geluidshinder.

Markering van bouwproducten

Met de CE-markering en de bijbehorende prestatieverklaring kunnen afnemers bouwproducten kiezen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld bouwproducten die tegen extreme hitte of aardbevingen kunnen. Europese normen houden hiermee rekening.

Eisen voor gebouwen en bouwwerken

Een gebouw of bouwwerk moet voldoen aan de eisen uit het:

Informatie over de relatie tussen de (essentiële) kenmerken van bouwproducten en de bouwregels vindt u in de aansluitmatrices op de website Contactpunt Bouwproducten. Deze matrices worden nog aangepast aan de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 in werking is getreden.

Handel producten met CE-markering

Bouwproducten met CE-markering mogen binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen die de handel belemmeren. Ontbreekt de CE-markering of prestatieverklaring op een bouwproduct waarvoor dat wel verplicht is? Dan mag het product niet binnen de EER op de markt komen.  

Geharmoniseerde Europese productnormen

De Europese Commissie bepaalt welke producten een verplichte CE-markering krijgen. Dit doet de commissie aan de hand van Geharmoniseerd Europese productnormen (hEN).

In hEN staat onder andere:

  • voor welk product de norm geldt;
  • welke eigenschappen voor dit product gelden;
  • hoe de prestatiebestendigheid moet worden beoordeeld.

Via de CE-Markeringmodule op de website Contactpunt Bouwproducten kunt u vinden of er een hEN beschikbaar is voor het betreffende bouwproduct.

Vrijwillige CE-markering

Is een CE-markering niet verplicht? Dan kan een fabrikant kiezen voor een vrijwillige CE-markering. Hij moet dan een Europese technische beoordeling (ETB) aanvragen. Dit kan bij een technische beoordelingsinstantie (TBI). Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van de TBI’s.