Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.

De WagwEU beschermt deze werknemers beter en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de naleving van de arbeidsvoorwaarden die in de WagwEU staan. Buitenlandse werknemers die tijdelijk voor een Nederlandse werkgever komen werken vallen niet onder de WagwEU. 

Arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. Hun personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Extra arbeidsvoorwaarden bij detachering langer dan 12 maanden

Gedetacheerde EU-werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken, hebben vanaf 30 juli 2020 recht op extra arbeidsvoorwaarden. Uitzendkrachten krijgen die voorwaarden direct bij een detachering. Op postedworkers.nl staat meer informatie over de veranderingen vanaf 30 juli door de herziene detacheringsrichtlijn.

De extra arbeidsrechten staan in de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn. Door de nieuwe richtlijn is er minder verschil in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers binnen de EU.

Betere controle naleving arbeidswetten bij detachering

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU maakt een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven. De Nederlandse Arbeidsinspectie legt deze boetes op.

Ook moeten deze bedrijven bewijzen dat zij zich aan de wet houden. Bijvoorbeeld door loonstrookjes op de werkplek te bewaren of direct digitaal beschikbaar te hebben. Zo tonen de bedrijven aan dat hun werknemers het loon krijgen waarop zij recht hebben.

Voorbeeld detachering waarbij de wet geldt

In de volgende voorbeeldsituatie geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU:

Een Nederlandse provincie laat een brug bouwen. Voor een deel van de bouw huurt de provincie een Duits  bedrijf in. Dit bedrijf komt voor een jaar met eigen personeel in Nederland werken. Dit personeel heeft in ieder geval recht op bescherming door de Nederlandse arbeidswetten. Dit betekent bijvoorbeeld recht op het Nederlandse minimumloon, ook als het minimumloon in Duitsland lager ligt.

Daarnaast geldt er vaak een algemeen verbindend verklaarde cao in de bouwsector. Dan kan de werknemer ook aanspraak maken op het cao-loon dat bij zijn functie en ervaring past.

Detacheringsrichtlijn en handhavingsrichtlijn in één wet

De Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn zijn samengekomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is ingetrokken.

Definitie van detachering in de WagwEU

Volgens de WagwEU is sprake van detachering als een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk gaat werken in een land dat niet het land is waar hij gewoonlijk werkt. Tijdens zijn verblijf moet de huidige arbeidsovereenkomst in stand blijven. De WagwEU omschrijft de gedetacheerde werknemer als:

De werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht.

Verschillende situaties met detachering

In de volgende situaties is er dus sprake van detachering:

  • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken. 

Meer informatie over Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Lees meer over de categorieën van detachering, de harde kern van arbeidsvoorwaarden en de maatregelen voor handhaving.

Zie voor meer informatie ook de meertalige informatie over Posted Workers op de website van de Europese Commissie.

Kabinet wil internationaal gelijk speelveld

Het kabinet vindt dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Dit moet zorgen voor minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voor bedrijven én werknemers. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU.