Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.

De WagwEU beschermt deze werknemers beter en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de naleving van de arbeidsvoorwaarden die in de WagwEU staan. Buitenlandse werknemers die tijdelijk voor een Nederlandse werkgever komen werken vallen niet onder de WagwEU. 

Arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. Hun personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

 • het minimumloon;
 • voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Welke cao de buitenlandse werkgever moet toepassen, wordt bepaald aan de hand van de werkingssfeer van de cao. Bij die beoordeling hoeft de werkgever alleen te kijken naar zijn werkzaamheden in Nederland. Werkzaamheden buiten Nederland blijven buiten beschouwing. De toepasselijke cao zal doorgaans de cao zijn van de bedrijfstak waarin de werkgever hoofdzakelijk werkzaamheden verricht in Nederland.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt online een overzicht van alle cao’s. Ook vindt u daar vertalingen van  cao’s voor bedrijfstakken waarin de meeste detacheringen in Nederland plaatsvinden.

Op postedworkers.nl staat meer informatie over de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers.

Extra arbeidsvoorwaarden bij detachering langer dan 12 maanden

Gedetacheerde EU-werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken, hebben recht op extra arbeidsvoorwaarden. Zij hebben dan, naast de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU, recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Alleen niet op aanvullend pensioen en op bescherming bij ontslag. Werkgevers mogen die periode verlengen tot 18 maanden. Tijdens de verlenging gelden voor de werknemer alleen de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde EU-werknemers. Daarna gelden automatisch alle Nederlandse arbeidsrechten.

Direct alle Nederlandse arbeidsrechten voor EU-uitzendkrachten

Uitzendkrachten uit de EU die in Nederland werken, hebben gelijk recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Alleen niet op aanvullend pensioen en bescherming bij ontslag. Voor uitzendkrachten geldt dus geen ‘wachttijd’ van 12 maanden.

Geldt de cao voor uitzendkrachten voor het bedrijf waar de buitenlandse uitzendkracht werkt? Dan heeft de uitzendkracht ook recht op alle arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Alleen niet op aanvullend pensioen en bescherming bij ontslag.

Detachering loopt door bij vervangen werknemer

Vervangt een buitenlandse werkgever een werknemer, dan geldt dat als 1 detachering. En krijgt de vervanger eerder dan 12 maanden alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Het moet wel gaan om hetzelfde werk op dezelfde detacheringsplek.

Vergoeding gemaakte kosten voor detachering

Werkgevers moeten in de administratie duidelijk maken welke kosten voor detachering zij aan werknemers hebben vergoed. Bijvoorbeeld:

 • reiskostenvergoeding;
 • verblijf, bijvoorbeeld huur;
 • maaltijden.

Werkgevers moeten vastleggen welk deel van het uitbetaalde geld het loon is en welk deel de onkostenvergoeding. Zodat duidelijk is dat de werknemer het minimumloon krijgt volgens de wet of de cao, en dat de onkostenvergoeding daar bovenop komt.

Betere controle naleving arbeidswetten bij detachering

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU maakt een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven. De Nederlandse Arbeidsinspectie legt deze boetes op.

Ook moeten deze bedrijven bewijzen dat zij zich aan de wet houden. Bijvoorbeeld door loonstrookjes op de werkplek te bewaren of direct digitaal beschikbaar te hebben. Zo tonen de bedrijven aan dat hun werknemers het loon krijgen waarop zij recht hebben.

Voorbeeld detachering waarbij de wet geldt

In de volgende voorbeeldsituatie geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU:

Een Nederlandse provincie laat een brug bouwen. Voor een deel van de bouw huurt de provincie een Duits bedrijf in. Dit bedrijf komt voor een jaar met eigen personeel in Nederland werken. Dit personeel heeft in ieder geval recht op bescherming door de Nederlandse arbeidswetten. Dit betekent bijvoorbeeld recht op het Nederlandse minimumloon, ook als het minimumloon in Duitsland lager ligt.

Daarnaast geldt er vaak een algemeen verbindend verklaarde cao in de bouwsector. Dan kan de werknemer ook aanspraak maken op het cao-loon dat bij zijn functie en ervaring past.

Detacheringsrichtlijn en handhavingsrichtlijn in één wet

De Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn zijn samengekomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is ingetrokken.

Definitie van detachering in de WagwEU

Volgens de WagwEU is sprake van detachering als een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk gaat werken in een land dat niet het land is waar hij gewoonlijk werkt. Tijdens zijn verblijf moet de huidige arbeidsovereenkomst in stand blijven. De WagwEU omschrijft de gedetacheerde werknemer als:

De werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht.

Verschillende situaties met detachering

In de volgende situaties is er dus sprake van detachering:

 • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
 • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
 • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken. 

Meer informatie over Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Lees meer over de categorieën van detachering, de harde kern van arbeidsvoorwaarden en de maatregelen voor handhaving.

Zie voor meer informatie ook de meertalige informatie over Posted Workers op de website van de Europese Commissie.

Kabinet wil internationaal gelijk speelveld

Het kabinet vindt dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Dit moet zorgen voor minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voor bedrijven én werknemers. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU.