Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland

Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus. Op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geldt een nieuwe werkelijkheid van tot stilstand gekomen bedrijvigheid. Voor de Caribische delen van het Koninkrijk geldt bovendien, dat het nagenoeg stilleggen van vliegverkeer en cruisetoerisme, grote economische gevolgen zal hebben. De gevolgen voor kleinschalige samenlevingen, die zwaar leunen op toerisme, zijn enorm.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken integraal onderdeel uit van Nederland, daarvoor bestaat een directe verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft vandaag daarom besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De brief over het noodpakket voor werknemers in Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de brief die het kabinet op 17 maart jongstleden aan de Kamer heeft gestuurd ten aanzien van Europees Nederland. De opzet van de brief is hetzelfde en ook de maatregelen zijn – met aanpassingen aan de specifieke situatie van Caribisch Nederland – vergelijkbaar.

Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Raymond Knops laat namens het kabinet weten:

“We voelen ons als kabinet zeer nauw betrokken bij de situatie op de eilanden. De effecten van het coronavirus zijn op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba groot. Door de opgelegde beperkingen voor het reisverkeer wordt de toeristische sector, waar de eilanden in hoge mate van afhankelijk zijn, zo goed als ‘lamgelegd’. Dit heeft grote effecten op de winstgevendheid van de bedrijven en de werkgelegenheid. Met dit nieuwe pakket krijgen ook de werknemers en bedrijven in Caribisch Nederland de noodzakelijke extra ondersteuning.”

Binnen de autonomie van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten liggen de verantwoordelijkheden anders dan voor Caribisch Nederland. Ook zij worden geconfronteerd met de effecten van het coronavirus: medisch, sociaal, economisch en financieel. De contacten met en tussen de landen zijn intensief, zodat we elkaar waar nodig kunnen bijstaan. In de zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of op basis van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving, de landen in staat gesteld kunnen wordende crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.