Claim indienen

In de ‘consignatiekas’ en de ‘consignatiekas tegoeden Tweede Wereldoorlog’ zit alleen geld. Er zijn dus geen goederen opgenomen. Wie aanspraak wil maken op een uitkering moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Claim indienen op bedrag uit consignatiekas

Denkt u aanspraak te maken op een bedrag uit de consignatiekas? Dan kunt u dit nazoeken via het zoekformulier consignatiekas. U moet kunnen aantonen dat u recht heeft op het geconsigneerde bedrag. Voor het beheer worden geen kosten in rekening gebracht.

Documenten meesturen met claim

U moet in ieder geval de volgende zaken meesturen:

 • Een kopie van een recent legitimatiebewijs van de rechthebbende.
 • Wanneer van toepassing: een originele verklaring die de bevoegdheid aantoont om namens de rechthebbende te mogen handelen.
 • Stukken waaruit het recht op uitkering blijkt. Afhankelijk van de aard van de consignatie kan dat bijvoorbeeld zijn:
  • een origineel aandeel, een bewijs van inschrijving in het aandelenregister;
  • een kopie van in het verleden ingediende vordering;
  • een verklaring van erfrecht;
  • een testament.
 • Bedrijven/banken die verklaringen of een verzoek om uitkering indienen, moeten een recent origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overleggen. Hieruit moet blijken dat degene die de verklaring of het verzoek om uitkering heeft ondertekend daartoe bevoegd is.
 • U moet aangeven op welke bankrekening de eventuele uitkering kan worden overgemaakt. Hierbij moet u naam, adres en woonplaats vermelden.

Contactgegevens consignatiekas

U kunt een verzoek om uitkering opsturen naar:

Ministerie van Financiën
t.a.v. de Consignatiekas
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
e-mail: consignatiekas@minfin.nl

Claim indienen op tegoed Tweede Wereldoorlog

Denkt u aanspraak te maken op een bedrag uit de tegoeden Tweede Wereldoorlog? Dan kunt u dit nazoeken via het zoekformulier tegoeden Tweede Wereldoorlog. U moet kunnen aantonen dat u recht heeft op het bedrag. Voor het beheer worden geen kosten in rekening gebracht.

Documenten meesturen met claim

Bij uw verzoek stuurt u mee:

 • een bewijsstuk dat u rechthebbende bent;
 • wanneer van toepassing: een originele verklaring dat u namens de rechthebbende mag handelen; 
 • een kopie van een recent legitimatiebewijs van de rechthebbende; 
 • naam, adres en bank- of girorekening waarop het geld kan worden overgemaakt.

Contactgegevens tegoeden Tweede Wereldoorlog

Een verzoek om uitkering kunt u schriftelijk indienen bij:

Ministerie van Financiën
t.a.v. de Consignatiekas
Postbus 20201
2500 EE Den Haag