Wat is de consignatiekas en heb ik recht op geld uit de consignatiekas?

In de consignatiekas zit geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. Het gaat om geld waarvan niet bekend is wie er recht op heeft. Of om geld waarvan niet bekend is of de rechthebbende het geld wil aannemen.

Recht op geld uit consignatiekas

Wilt u nagaan of u mogelijk recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas? Dit kan via het zoekformulier consignatiekas. U moet kunnen aantonen dat u er recht op heeft. Met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen.

Herkomst geld consignatiekas

De consignatiekas bevat onder meer:

  • de tegenwaarde in geld van niet-opgeëiste waardepapieren;
  • geld uit onteigeningsprocedures;
  • een vordering bij een faillissement;
  • geld uit beheerde nalatenschappen (erfenissen);
  • geld uit schuldsanering.

Aan het storten van geld in de consignatiekas zijn regels verbonden.

Verjaring van consignatie

Het ministerie van Financiën houdt consignaties vanaf 1980 voor een periode van 20 jaar in bewaring. Voor consignaties van voor 1980 en voor consignaties tot € 45,38 is de verjaringstermijn 60 jaar.

Rente over consignatie

Over consignaties vanaf € 45,38 ontvangt u bij de uitbetaling enkelvoudige rente. Dat betekent geen rente over de rente van voorgaande jaren. U krijgt de rente vanaf de maand na consignatie tot en met de maand voorafgaand aan uitbetaling. Over gedeelten van een kalendermaand krijgt u geen rente.

Het ministerie stelt het rentepercentage jaarlijks vast. Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de dan geldende rentepercentages voor direct opvraagbare spaarrekeningen bij de grote banken.

Vragen over de consignatiekas?

Als u vragen heeft over de consignatiekas, kunt u contact opnemen met het ministerie van Financiën via het e-mailadres consignatiekas@minfin.nl