Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn 3 soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract.

Wanneer oproepkracht

U bent een oproepkracht als u komt werken wanneer uw werkgever u oproept. Dit heeft u met uw werkgever afgesproken. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus geen vast maandloon.

Twijfelt u? Er is sprake van een oproepovereenkomst:

  • Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt.
  • Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als uw recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de ene maand 20 uur per week werkt en de maand erna 30 uur, en u ook die uren gelijk uitbetaald krijgt (en dus steeds verschillend beloond wordt).

Werkt u een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft u ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als u een bepaald aantal uren per jaar met uw werkgever heeft afgesproken, en u gelijkmatig over het jaar betaald krijgt heeft u geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).

Uw werkgever is verplicht om op uw loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Soorten contracten voor oproepkrachten

Oproepkrachten en de cao

Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar u werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan die voor u gelden. Bijvoorbeeld dat u geen recht heeft op doorbetaling van uw loon.

Oproeptermijn minimaal 4 dagen van te voren

Uw werkgever moet u minstens 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor werk. Als uw werkgever u minder dan 4 dagen van tevoren oproept, bent u niet verplicht om te komen werken. Uw werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail of een WhatsApp bericht aan u zijn. Maak goede afspraken met uw werkgever over hoe u bereikbaar bent.

Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, dan heeft u sinds 1 januari 2020 recht op loon over de uren waarop u was opgeroepen.

In een cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

Aanbod voor aantal vaste uren na oproepcontract van 1 jaar

Bent u oproepkracht? Dan mag uw werkgever u hooguit een jaar zo laten werken. Blijft u na dat jaar in dienst, dan krijgt u recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar.  Uw werkgever moet dit aanbod binnen een maand na dat jaar doen.

U heeft dan minimaal recht op de uren per maand die u de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand werkte. Een voorbeeld: werkte u het afgelopen jaar gemiddeld 100 uur per maand? Dan heeft u na dat jaar recht op 100 uur per maand werk.

Wilt u geen vast aantal uren  bij uw werkgever? Dan mag u het aanbod weigeren en oproepkracht blijven zonder de garantie van een vast aantal uren werk. Uw werkgever moet u wel elke 12 maanden opnieuw een aanbod doen.

Bijzondere regels voor oproep- en opzegtermijn seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid kan in de cao worden afgesproken dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. Ook is de werkgever niet verplicht om een vaste arbeidsomvang aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is. Dit geldt alleen voor klimatologische functies die hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag alleen als de betreffende functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u oproepkracht en bent u ziek geworden? Dan houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewetuitkering van uitkeringsinstantie UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft.