Werken in Nederland

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen, waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben invloed op de manier waarop u uw werk doet. 

Thuis werken en thuis blijven

Ik behoor tot de risicogroep en kan niet thuiswerken. Wat nu?

Als u tot de risicogroep behoort, adviseert het RIVM thuis te werken en als dit niet kan met de bedrijfsarts contact op te nemen. Ook kan het zijn dat in het protocol voor uw organisatie of sector afspraken zijn opgenomen over het werken door mensen uit risicogroepen. Informeer hiernaar bij uw werkgever of vakbond.

Ik werk al maandenlang vanuit huis. Hoe houd ik dat goed vol?

Langdurig werken vanuit uw eigen woon- of werkkamer brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals werken zonder collega’s om u heen of in een huis vol mensen waarbij werk en zorgtaken door elkaar heen lopen. Op Arboportaal.nl vindt u tips, praktische tools en inspiratie om het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden.

Mijn huisgenoot heeft klachten. Moet ik nu ook thuis blijven van werk? En hoe zit het dan met loondoorbetaling? 

U gaat in thuisquarantaine als uw huisgenoot naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. Als u moet thuisblijven vanwege een zieke huisgenoot en u kunt niet thuis werken, omdat dit in uw beroep onmogelijk is, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen.

Ik werk normaliter in de horeca (of een andere getroffen sector) en zit nu thuis. Nu kan ik voor tijdelijk ergens anders werken. Mag dat?

Als u nog in dienst bent bij uw werkgever, moet u dit met hem overleggen. Gaat uw werkgever akkoord dan mag u tijdelijk elders aan de slag.

Vakantie, verlof en het advies voor thuisquarantaine

Wat zijn de regels voor werknemers om op vakantie gaan naar landen met een oranje reisadvies (door corona)?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’.  Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.

Gaat u op reis naar een land dat bij vertrek een oranje of rood reisadvies heeft vanwege de gezondheidssituatie daar? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. U heeft dan geen recht op loondoorbetaling en u moet dan (onbetaald) verlof opnemen.  Kunt u andere afspraken met uw werkgever maken, bijvoorbeeld over thuiswerken tijdens de quarantaine? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.

Het reisadvies van mijn vakantieland verandert tijdens mijn verblijf van geel naar oranje/rood vanwege het coronavirus. Heb ik recht op loon als ik bij terugkomst in quarantaine ga?

Verandert tijdens uw verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood? En keert u spoedig naar Nederland terug om vervolgens het quarantaine-advies op te volgen? Dan behoudt u in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt.

Kiest u ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch de gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest u mogelijk het recht op doorbetaling.

Het reisadvies van mijn vakantieland verandert tijdens mijn verblijf van geel naar oranje/rood vanwege het coronavirus. Ik ga bij terugkomst in thuisquarantaine. Kan ik mijn verlof terugdraaien?

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en deze aanvraag is door uw werkgever goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig om die vakantie in te trekken. Dat betekent de geadviseerde quarantainetijd in principe ten koste van uw vakantiedagen gaat als dat nog binnen de resterende periode van uw vakantie valt. U zult met uw werkgever in gesprek moeten gaan over het mogelijk intrekken van uw vakantie. In de praktijk wordt hier naar redelijkheid over beslist. Als u thuis kunt werken kan uw werkgever daarmee instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, hoeft uw werkgever niet met uw verzoek in te stemmen.

Werken op locatie

Mag ik nog naar werk?    

U mag niet naar uw werk als u terugkomt uit een gebied waarvoor een dringend advies tot thuisquarantaine geldt.

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. 

Als u last heeft van symptomen die passen bij het coronavirus (COVID-19), moet u thuisblijven. Als u last heeft van zulke klachten, laat u zich testen op het coronavirus.

Let op: Heeft een huisgenoot naast milde corona klachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijft het hele gezin of huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort uw huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. En alleen als zij geen klachten hebben.

Kan de instelling of het bedrijf waar ik werk gesloten worden?

Dit kan als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een besmetting met corona hier heeft plaatsgevonden. Een instelling of bedrijf kan dan 14 dagen gesloten worden.

Ik moet naar mijn werk. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?

Neem de volgende maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat, als u weer terug komt of als u uw neus heeft gesnoten);
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was uw handen;
  • Schud geen handen;
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar;

Let op: ga niet naar uw werk als u last heeft van klachten die passen bij corona. Heeft een huisgenoot naast milde corona klachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijft het hele gezin of huishouden thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort uw huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. En alleen als zij geen klachten hebben.

Ik heb last van verkoudheidsklachten. Kan mijn werkgever mij verplichten om naar werk te komen?

De oproep is dat mensen thuisblijven als zij klachten hebben die passen bij corona. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. Daarnaast wil het kabinet dat mensen zo veel mogelijk thuiswerken en de werktijden spreiden. Het is aan werkgevers om dat waar mogelijk te faciliteren. Zij hebben immers een zorgplicht voor hun medewerkers. Als de werknemer verkoudheidsklachten heeft en niet thuis kan werken, kan de werkgever de werknemer niet verplichten om te komen werken. Dat komt voor rekening en risico van de werkgever. Dat betekent dat de werkgever dan wel verplicht is om het loon door te betalen (tenzij in de arbeidsovereenkomst of cao anders is afgesproken).

Arbeidsvoorwaarden tijdens de coronacrisis

Mijn werkgever voert de loonsverhoging uit de CAO of arbeidsovereenkomst niet door vanwege de coronacrisis, mag dat?

Als u op grond van afspraken in de voor u geldende CAO of arbeidsovereenkomst aanspraak kunt maken op een loonsverhoging, moet uw werkgever deze afspraak nakomen. Teruglopende bedrijfseconomische omstandigheden door de coronacrisis maakt dat niet anders. U kunt uw werkgever erop aanspreken als deze afspraken niet worden nagekomen. 

Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

Ja, uw werkgever is opgeroepen om mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast

Welke eisen mag mijn werkgever in coronatijd stellen aan mijn productiviteit? (Mijn werkgever klaagt namelijk dat ik te weinig werk aflever. Ik werk vanuit huis en ik moet ook rekening houden met mijn partner/kinderen/mantelzorg)?

Dit is een uitzonderlijke situatie, waarin van iedereen uitzonderlijke dingen worden gevraagd. Veel mensen moeten werken en zorgen combineren, terwijl ondernemers proberen omzet te draaien en hun hoofd boven water proberen te houden tijdens een crisis. Dat vraagt flexibiliteit zowel de werknemer als de werkgever, maar ook begrip voor elkaars situatie.

Het kan voorkomen dat werknemers onwenselijke druk ervaren. Zij kunnen hierover het gesprek aangaan met hun leidinggevende. Binnen hun bedrijf kunnen zij zich richten tot de bedrijfsmaatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen zij, zoals altijd, ook via hun ondernemingsraad of vakbond een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Is er ook informatie voor werknemers in andere talen beschikbaar?

Een aantal vragen en antwoorden is ook beschikbaar in het Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Papiamento, Papiamentu, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

Maatregelen tegen werkloosheid door corona

Komen er naast financiële regelingen ook sociale maatregelen om gevolgen van corona op te vangen, zoals (toenemende) armoede en schulden en werkloosheid?

Ja, hiervoor trekt het kabinet ruim 1 miljard euro uit. Het gaat dan om:

  • goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk;
  • mogelijkheden tot (om)scholing;
  • tegengaan van armoede en problematische schulden;
  • aanpakken van jeugdwerkloosheid. 

Bekijk ook: