Werken in Nederland

27 mei 2020: de informatie op deze pagina wordt nog aangepast op basis van het persmoment van 18:00 uur.

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben invloed op de manier waarop u uw werk doet. 

Ik ben flexwerker, en voldoe niet aan de voorwaarden voor WW of bijstand. Kan ik op een andere tegemoetkoming aanspraak maken, nu ik zonder werk ben komen te zitten?

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer over een extra vangnet voor flexwerkers de mogelijkheden beschreven om wel of niet te komen tot een tijdelijke, uitvoerbare tegemoetkoming in dit soort situaties. Het is nu aan de Tweede Kamer om hier een beslissing over te nemen.

Mag ik nog naar werk?    

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. 

Als u last heeft van de volgende verkoudheidsklachten moet u thuisblijven. 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn 
 • Lichte hoest 
 • Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden)

Let op: krijgt u (of een van uw huisgenoten) bovenop deze gezondheidsklachten koorts en/of benauwdheidsklachten, dan moet het hele huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur lang geen klachten heeft. Voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen geldt dat zij met verkoudheidsklachten of bij een zieke huisgenoot soms wel kunnen werken (overleg zo nodig met uw werkgever). 

Ik behoor tot de risicogroep en kan niet thuiswerken. Wat nu?

Als u tot de risicogroep behoort adviseert het RIVM thuis te werken en als dit niet kan met de bedrijfsarts contact op te nemen. Ook kan het zijn dat in het protocol voor uw  organisatie of sector afspraken zijn opgenomen over het werken door mensen uit risicogroepen. Informeer hiernaar bij uw werkgever of vakbond. 

Ik werk normaliter in de horeca (of een andere getroffen sector) en zit nu thuis. Nu kan ik voor tijdelijk ergens anders werken. Mag dat?

Als u nog in dienst bent bij uw werkgever, moet u dit met hem overleggen. Gaat uw werkgever akkoord dan mag u tijdelijk elders aan de slag. 

Ik werk bij een kapper, schoonheidsspecialiste (contactberoep) moet ik een niet-medisch mondkapje dragen?

Het RIVM heeft adviezen opgesteld voor contactberoepen, die u moet opvolgen.

Hoe zorgen de contactberoepen voor bescherming tegen het coronavirus?

Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. De contactberoepen nemen algemene hygiënemaatregelen in acht. Daarnaast werken ze op basis van reservering en een check vooraf. Daardoor is het werken met niet-medische mondkapjes niet nodig; het staat mensen natuurlijk vrij om er toch gebruik van te maken.

Wat wordt er bedoeld met een check vooraf?

Samen met de locatie of beoefenaar van het contactberoep bespreekt u op de dag van de afspraak met elkaar of het bezoek een risico oplevert. 

Ik heb een cruciaal beroep of werk in een vitale sector. Gelden er voor mij andere maatregelen?

Als u cruciaal beroep uitoefent of werkt in een vitale sector is het belangrijk dat u naar uw werk gaat. Ook als u verkoudheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden. En ook als 1 of meer van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Mocht u twijfelen of u kunt werken, neem dan contact op met uw werkgever. Voor medewerkers in de zorg geldt een aangepast advies

Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

Ja, uw werkgever is opgeroepen om waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast.

Ik heb last van verkoudheidsklachten. Kan mijn werkgever mij verplichten om naar werk te komen?

De oproep is dat mensen bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) thuisblijven. En blijf ook thuis als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft. Daarnaast wil het kabinet dat mensen zo veel mogelijk thuiswerken en de werktijden spreiden. Het is aan werkgevers om dat waar mogelijk te faciliteren. Zij hebben immers een zorgplicht voor hun medewerkers. Als de werknemer verkoudheidsklachten heeft, niet thuis kan werken, en de werknemer ook niet in een cruciaal beroep of vitale sector werkt, kan de werkgever de werknemer niet verplichten om te komen werken. Dat komt voor rekening en risico van de werkgever. Dat betekent dat de werkgever dan wel verplicht is om het loon door te betalen (tenzij in de arbeidsovereenkomst of cao anders is afgesproken). 

Ik heb last van verkoudheidsklachten en werk in een cruciaal beroep of vitaal proces. Kan mijn werkgever mij verplichten om naar werk te komen?

Mensen in een cruciaal beroep of in een vitaal proces mogen thuis blijven als zij zelf verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben. Als dat het geval is, kan de werkgever de werknemer niet verplichten naar werk te komen; anders is er wel een verplichting om te komen werken.

Ik werk niet in een cruciaal beroep of vitaal proces. Kan mijn werkgever eisen dat ik naar mijn werk kom? En kan mijn werkgever zeggen dat ik niet thuis mag werken?

De oproep is dat mensen bij lichte klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of hoesten) thuisblijven en ook thuisblijven als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft. Daarnaast wil het kabinet dat mensen zo veel mogelijk thuiswerken en de werktijden spreiden. Het is aan werkgevers om dat waar mogelijk te faciliteren. Zij hebben immers een zorgplicht voor hun medewerkers.
Maar als thuiswerken naar inschatting van de werkgever geen optie is, en de werknemer (of zijn huisgenoten) geen klachten heeft zoals omschreven in de maatregelen van het kabinet, dan kan van de werknemer verwacht worden dat hij komt werken. Niettemin blijft de zorgplicht van de werkgever bestaan: hij is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige werkomgeving is.

Ik werk niet in een cruciaal beroep of vitaal proces en moet thuis voor de kinderen zorgen. Kan mijn werkgever eisen dat ik naar werk kom? Kan de werkgever zeggen dat ik niet thuis mag werken?

Van werkgevers en werknemers kan worden verwacht dat zij, gezien de sluiting van de scholen en kinderopvang, goede afspraken maken om werk en opvang en scholing van kinderen zo goed mogelijk te combineren. Van beide partijen kan daar in deze bijzondere omstandigheden flexibiliteit worden verwacht.
Als de aard van de werkzaamheden het toelaat om thuis te werken, dan kan van de werkgever verwacht worden dat hij dat faciliteert. Mogelijk kunnen werktijden worden aangepast, of het werk anders worden verdeeld zodat medewerkers met kinderen thuis kunnen werken.

Maar ook hier geldt: als thuiswerken naar inschatting van de werkgever geen optie is, en de werknemer (of zijn huisgenoten) geen klachten heeft zoals omschreven in de maatregelen van het kabinet, dan kan van de werknemer verwacht worden dat hij komt werken.

De werknemer kan er wel voor kiezen om verlof op te nemen wanneer er problemen zijn om kinderopvang met werk te combineren. Daarvoor kunnen verschillende verlofvormen worden opgenomen: vakantiedagen, ouderschapsverlof, eerder opgebouwde overuren, of, in overleg met de werkgever, onbetaald verlof.

Ik moet naar mijn werk. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?

Neem de volgende maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen:                                               

 • Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat, als u weer terug komt of als u uw neus heeft gesnoten)
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was uw handen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Let op: ga niet naar uw werk als u last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) tenzij u een cruciaal beroep heeft of in een vitaal proces werkt. Als 1 of meer van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, ga dan ook niet naar werk. Tenzij u zelf geen klachten heeft en in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam bent. 

Mijn huisgenoot heeft klachten. Moet ik nu ook thuis blijven van werk? En hoe zit het dan met loondoorbetaling? 

Wanneer uw huisgenoot ziek is moet u in thuisquarantaine tenzij u in een cruciaal beroep of vitaal proces werkt.  Als u moet thuisblijven vanwege een zieke huisgenoot en u kunt niet thuis werken, omdat dit in uw beroep onmogelijk is, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen. 

Welke eisen mag mijn werkgever in coronatijd stellen aan mijn productiviteit? (Mijn werkgever klaagt namelijk dat ik te weinig werk aflever. Ik werk vanuit huis en ik moet ook rekening houden met mijn partner/kinderen/mantelzorg)?

Dit is een uitzonderlijke situatie, waarin van iedereen uitzonderlijke dingen worden gevraagd. Veel mensen moeten werken en zorgen combineren terwijl ondernemers proberen omzet te draaien en hun hoofd boven water proberen te houden tijdens een crisis. Dat vraagt flexibiliteit zowel de werknemer als de werkgever, maar ook begrip voor elkaars situatie. 

Het kan voorkomen dat werknemers onwenselijke druk ervaren. Zij kunnen hierover het gesprek aangaan met hun leidinggevende. Binnen hun bedrijf kunnen zij zich richten tot de bedrijfsmaatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen zij, zoals altijd, ook via hun ondernemingsraad of vakbond een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Is er ook informatie voor werknemers in andere talen beschikbaar?

Een aantal vragen en antwoorden is ook beschikbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Papiamento, Papiamentu, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

Ik werk al wekenlang vanuit huis. Hoe houd ik dat goed vol?

Langdurig werken vanuit uw eigen woon- of werkkamer brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals werken zonder collega’s om u heen of in een huis vol mensen waarbij werk en zorgtaken door elkaar heen lopen. Op Arboportaal.nl vindt u tips, praktische tools en inspiratie om het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden.  

Ik ben werknemer bij een organisatie. Kom ik in aanmerking voor de NOW-regeling?

Bekijk de pagina vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid om te zien of u in aanmerking komt voor de NOW-regeling.

Bekijk ook: