Vragen over belastingmaatregelen

Het kabinet neemt diverse maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Onderdeel van deze maatregelen zijn onder meer het betalingsuitstel van belastingen en de mogelijkheid voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven. 

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers?

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van belasting aanvragen van betaling van belastingschulden. 

 • Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.
 • De belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat die rente vanaf 1 juli 2020 omlaag. De Belastingdienst rekent belastingrente als het een aanslag te laat kan vaststellen. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). De verlagingen van belasting- en invorderingsrentes gelden tot 1 oktober 2020.

Ondernemers: bijzonder uitstel van belasting

Hoe vraag ik bijzonder uitstel van belasting aan?

U kunt uitstel van belasting aanvragen via een online formulier bij de Belastingdienst. Hiervoor logt u in met uw eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD het formulier gebruiken. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook rekent de Belastingdienst de komende tijd geen verzuimboete voor het niet (op tijd) betalen.

Sinds 12 maart 2020 hoeft u nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in de 3 daaropvolgende maanden ontstaan. 

Wanneer kan ik uitstel aanvragen?

U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen:

 • inkomstenbelasting;
 • Zorgverzekeringswet; 
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw) en loonheffingen;
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) en
 • belastingen Caribisch Nederland.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 1 oktober 2020. Voor de energiebelasting en opslag duurzame energie moet het uitstel van betaling over de maanden april tot en met september 2020 uiterlijk in december gefactureerd en betaald worden.

Tot wanneer loopt de bijzondere uitstelregeling voor ondernemers?

De bijzondere uitstelregeling loopt in elk geval tot 1 oktober 2020. Hierna bepaalt het kabinet wanneer de situatie zich leent om het uitstel van betaling in te trekken. Als dat gebeurt, krijgt de ondernemer een passende betalingsregeling aangeboden. Het staat ondernemers vrij om de uitgestelde belasting al eerder terug te betalen.

Let op: u krijgt 1 keer automatisch uitstel van 3 maanden, ongeacht wanneer u deze regeling heeft aangevraagd. Heeft u langer uitstel nodig? Lees dan de volgende vragen.

Ik heb langer dan 3 maanden uitstel nodig. Hoe vraag ik dat aan?

U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Hoe u het langere uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

 • Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. 
 • Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. U vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 Welke voorwaarde geldt voor verlengd uitstel van bpm?

De belangrijke randvoorwaarde is dat vergunninghouders moeten voldoen aan hun aangifte- en betalingsplicht tot en met het tijdvak waarvoor uitstel is verleend. Zo komen ze in aanmerking voor het verlengde uitstel van betaling.

Welke voorwaarden gelden voor het belastinguitstel van langer dan 3 maanden?

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten hun kaspositie kunnen verbeteren. Daar wil het kabinet voor zorgen. Daarom zijn er 2 voorwaarden gesteld:

 • er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
 • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Ondernemers: g-rekening en ANBI-status

Wat kan ik doen met mijn g-rekening?

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. U dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven.

Mijn instelling met ANBI-status kan niet voldoen aan de publicatieplicht door het coronavirus. Heeft dit gevolgen voor de ANBI-status?

Nee. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten normaal gesproken binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar bepaalde financiële gegevens publiceren op hun website. Het is in deze situatie niet wenselijk dat het niet tijdig kunnen publiceren vanwege het coronavirus gevolgen heeft door de ANBI-status. Daarom wordt de termijn van de publicatieplicht voor ANBI’s met 4 maanden verlengd.

Ondernemers en zzp'ers: urencriterium

Houd ik recht op ondernemersfaciliteiten als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar? 

Ondernemers en zzp’ers die het niet lukt om in de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als u uw uren in deze periode niet kunt maken door de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u deze uren wel heeft gewerkt. In lijn hiermee wordt ook het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. Waarbij in coronatijd er ook automatisch van uit wordt gegaan dat de betreffende ondernemers ten minste 16 uren per week aan hun onderneming hebben besteed.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Ondernemers en belasting betalen

Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus. Kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?  

Ja, u kunt direct minder belastingen betalen door uw voorlopige aanslag te wijzigen. Dat geldt voor ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?    

U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen. Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

Hoe ga ik om met een te verwachten verlies in 2020 door het coronavirus? 

Het wordt voor ondernemers mogelijk om te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met de winst van 2019. 
Door het vormen van deze zogenaamde fiscale coronareserve wordt het voor bedrijven mogelijk een nadere (lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Op die manier kunnen bedrijven eerder aanspraak maken op verrekening, dan pas na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021. 

Over de te ondernemen stappen rondom deze zogenaamd fiscale coronareserves leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Let op: deze mogelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting. 

Ondernemers en loon 

Moet ik als ondernemer en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) in deze tijden belasting blijven betalen over mijn wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogeheten gebruikelijk loon?

Wanneer u onderneemt via een vennootschap moet u zichzelf gebruikelijk loon uitkeren en daarover belasting betalen. Krijgt u als ondernemer te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, dan komt u in aanmerking voor een verlaging van de belastingafdracht door een verlaging van het gebruikelijk loon. 

Hoeveel lager mag mijn gebruikelijk loon zijn als ondernemer? 

De beperking van het gebruikelijk loon mag maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van uw bedrijf, maar in ieder geval niet meer dan dat. De Belastingdienst kijkt voor de eventuele omzetdaling naar de omzet die uw onderneming had in dezelfde periode vorig jaar. U vindt de precieze berekening hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Wat betekent het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennoot?

Het wetsvoorstel richt zich op het belasten van schulden van de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan de eigen vennootschap, die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden). Dga’s met hogere schulden dan € 500.000 willen deze in aanloop naar de beoogde inwerkingtreding (per 2022) van de wet, mogelijk verlagen. Door de coronacrisis kan het verlagen van deze schulden bemoeilijkt worden. Door de inwerkingtreding met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2023 hebben dga’s tot 31 december 2023 (eerste peildatum) om zich voor te bereiden op het wetsvoorstel.

Zorgpersoneel, medische hulpgoederen en apparatuur

Wat doet het kabinet om het uitlenen van zorgpersoneel makkelijker te maken?

Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat zorginstellingen en -inrichtingen voldoende zorgpersoneel tot hun beschikking hebben. Daarom wordt op dit moment, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Normaal gesproken wordt over het uitlenen van personeel btw geheven. In deze tijd is het ongewenst dat deze btw-regel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is van 16 maart tot 1 oktober 2020 het uitlenen van zorgpersoneel vrijgesteld van btw.

Er gelden een aantal voorwaarden:

 • De inlener is een zorginstelling of -inrichting die de btw-vrijstelling toepast.
 • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring, en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
 • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
 • Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een uitlener, en levert u normaal gesproken met btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen.

Wat doet het kabinet om het schenken van medische hulpgoederen en apparatuur door bedrijven makkelijker te maken?

In de coronacrisis leveren veel bedrijven gratis medische hulpgoederen aan zorginstellingen, zorginrichtingen of huisartsen, zoals beschermende kleding of mondkapjes. Normaal gesproken wordt deze schenking met btw belast. Het kabinet vindt deze heffing onwenselijk in de coronacrisis, omdat dit kan zorgen voor extra financiële of administratieve lasten. Daarom is de schenking van medische hulpgoederen en apparatuur vrijgesteld van btw voor de periode van 16 maart tot 1 oktober 2020. Dit heeft geen invloed op de aftrek van de voorbelasting. Levert u normaal gesproken met btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen.

Btw voor online sportlessen en mondkapjes

Hoe komt het kabinet sportscholen en ondernemers tegemoet die digitale sportlessen aanbieden?

Bij sporten in een sportaccommodatie geldt het lage btw-tarief van 9%. Nu we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moeten blijven, bieden veel sportscholen en ondernemers online sportlessen aan. Het kabinet heeft besloten dat ook voor de online sportlessen het lage btw-tarief geldt. Deze tijdelijke maatregel geldt tot het einde van de verplichte sluiting van sportaccommodaties.

Wat doet de overheid om het kopen van een mondkapje goedkoper te maken?

Het is vanaf 1 juni verplicht om in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te dragen. Om dit zo goedkoop mogelijk te maken, wordt de btw in elk geval van 25 mei tot 1 oktober 2020 naar 0 % verlaagd voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. U betaalt daarover dus geen btw.

Ik ben ondernemer en verkoop mondkapjes. Heeft het nultarief op mondkapjes invloed op het aftrekrecht van voorbelasting?

Nee, dit heeft geen invloed. Verkopers behouden het recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte.

Werkgevers: vergoedingen voor medewerkers

De werkkostenregeling wordt tijdelijk verder verruimd. Tot welk bedrag mag ik mijn medewerkers straks vergoedingen, andere verstrekkingen en terbeschikkingstellingen geven?

Werkgevers mogen dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. 
Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020.

Als een werknemer met het openbaar vervoer naar het werk reist, vergoedt de werkgever dan het mondkapje als onderdeel van de reiskostenvergoeding?

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes per 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer.

Hoe wordt omgegaan met de vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken vanwege het coronavirus?

Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over een vaste vergoeding voor de reiskosten van en naar werk. Door de coronacrisis wordt er zoveel mogelijk thuisgewerkt, waardoor er minder reiskosten zijn. Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door de coronacrisis toch geen invloed heeft op de vaste reiskostenvergoeding.

Bent u werkgever, en heeft u met uw werknemer een vaste reiskostenvergoeding afgesproken? Dan kunt u deze gewoon aanhouden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

Werkgevers: administratieve verplichtingen loonheffingen

Hoe dienen werkgevers om te gaan met de administratieve verplichtingen loonheffingen?

Kunt u als werkgever niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen vanwege het voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden? Dan verbinden we daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen alsnog nakomen zodra dit weer kan.

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

Hoe wordt er tijdens de coronacrisis omgegaan met de belasting op personenauto’s en motorrijwielen?

Het kabinet wil voorkomen dat u voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) problemen krijgt, omdat bijvoorbeeld een keuringsafspraak is geannuleerd of omdat u geen keuringsafspraak kunt maken. Daarom nemen we de volgende drie tijdelijke maatregelen:

1. Vrijstelling kortstondig gebruik opnieuw aanvragen

Kocht u uw auto in het buitenland? Dan heeft u de vrijstelling kortstondig gebruik nodig om naar de RDW te rijden en het voertuig te laten keuren en inschrijven. Kon de RDW de keuring niet uitvoeren vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor een 2e keer bij de Belastingdienst vrijstelling aanvragen voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik.

Heeft u een auto op een buitenlands adres voor lokaal gebruik, en bent u daarmee noodgedwongen naar Nederland gereden omdat het vliegverkeer beperkt was door het coronavirus? Dan kunt u bij de Belastingdienst tot 1 oktober voor een 2e keer de vrijstelling kortstondig gebruik aanvragen. Zo kunt u de auto terugrijden naar het buitenlandse adres zonder mrb of bpm te betalen in Nederland.

2. Verlenging overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd

De einddatum voor de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijzonder taxivervoer (zoals rolstoelvervoer) was 1 april 2020. Deze datum wordt verschoven naar 1 oktober 2020. De voorwaarde is wel dat de taxi voor 1 januari 2020 is aangeschaft.
Had u een keuringsafspraak in de periode tot 1 april 2020, maar ging die niet door vanwege de coronamaatregelen? Dan heeft u tot 1 oktober 2020 de tijd om een nieuwe afspraak in te plannen.

3. Taxatierapporten langer geldig

Een taxatierapport laten opstellen is nodig om een motorrijtuig door de RDW te laten keuren en om aangifte bpm te doen. Het taxatierapport mag normaal gesproken niet ouder zijn dan 1 maand om zo'n aangifte in te dienen. De dienstverlening van de RDW is nu beperkt, waardoor deze termijn niet altijd wordt gehaald. De geldigheid van het taxatierapport is daarom verlengd naar maximaal 7 maanden.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst.

Consument: betalingen voor hypotheek pauzeren

Ik wil als consument graag tijdelijk de betalingen voor mijn hypotheek pauzeren. Maar ik moet ook verplicht aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te blijven komen. Hoe werkt dit?  

Hypotheken die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Zo moet onder meer het totaalbedrag binnen maximaal 360 maanden ten minste annuïtair worden afgelost. Volgens de huidige regels moet een aflossingsachterstand die op 31 december van dit jaar ontstaat door een pauze van de betalingsverplichtingen uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijft u onder voorwaarden recht op renteaftrek houden, als u met uw geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit op 1 januari 2022 ingaat.

Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen zodat de geldverstrekker samen met u al eerder dan 1 januari 2022 een nieuw aflossingsschema overeen kan komen. 

Deze goedkeuring geldt voor betaalpauzes die aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 • u meldt zich tussen 12 maart en 30 september 2020 bij uw geldverstrekker. Of u heeft u in die periode daar gemeld;
 • de betaalpauze voor uw hypotheek gaat uiterlijk in op 1 oktober 2020;
 • de betaalpauze duurt maximaal 6 maanden en is schriftelijk bevestigd door uw hypotheekverstrekker.

Loopt uw hypotheek bijvoorbeeld bij uw familie, uw bv of een buitenlandse bank? Dan moet u ook nog aan andere voorwaarden voldoen (Belastingdienst.nl)

Hoe moet ik de gemiste aflossingen weer inhalen?

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. Het bedrag van de gemiste aflossingen dat u niet betaald heeft tijdens de betaalpauze, mag u in overleg met de geldverstrekker over de hele resterende looptijd van de hypotheek waarvoor u de betaalpauze heeft gehad uitsmeren. Daarvoor dient u wel samen met de geldverstrekker tot een nieuw ten minste annuïtair aflossingsschema te komen. Dit nieuwe aflossingsschema heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek en moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan. 

Een andere mogelijkheid is om de resterende lening te splitsen. In dat geval geldt aan de ene kant uw ‘normale’ aflossing op de hoofdsom. Aan de andere kant dient u de gemiste aflossingen van de betaalpauze af te betalen. Daarvoor sluit u bij uw geldverstrekker een aparte (hypothecaire) lening af. Bank en klant kunnen hierover naar eigen inzicht en draagkracht afspraken maken, maar deze lening mag maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek waarvoor de betaalpauze is overeengekomen hebben. De nieuwe lening moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan. Deze lening kunt u ook in een korter tijdbestek aflossen, bijvoorbeeld in 5 jaar.

Uw geldverstrekker is op de hoogte van de mogelijkheden van de betaalpauze. Lees ook meer over de gevolgen van een betaalpauze voor bijvoorbeeld uw voorlopige teruggave of toeslag op de website van de Belastingdienst.