Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb’ers en ca. 2,3 mln. banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf vandaag de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.
 

Actieplan internationale handel
De maatregelen werden bekend gemaakt na afloop van een door de ondernemersorganisaties opgezette conference call met vele internationaal opererende bedrijven (van klein tot groot) en branches over de problemen waar zij momenteel tegenaan lopen. Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder meer het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen), een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU, soepel verkeer van arbeidsmigranten, het maximaal benutten van de financiële middelen die er beschikbaar komen (o.a. vanuit de EU, de EBRD, de Wereldbank en het IMF) en het zoveel mogelijk open houden van internationale vervoersstromen. Alle maatregelen moeten ook een plek krijgen in een nieuw Actieplan dat nu wordt uitgewerkt en waarbij ook vooruit gekeken wordt naar de fase na de acute corona-crisis. 

Exportkredietverlening
De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen > 2jr, nu ook <2jr). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Tegen protectionisme
Sigrid Kaag: “Terecht is er nu alle aandacht voor de volksgezondheid. Maar ook economisch zijn er noodmaatregelen nodig. We versoepelen en verruimen daarom de exportkredietverzekeringen. Dat is voor het bedrijfsleven heel belangrijk, ondernemingen kunnen daardoor blijven investeren en opereren ondanks de ongelofelijk moeilijke omstandigheden nu. Intussen blijven we ook kijken wat er nog meer nodig is in tijden van Corona.”

Hans de Boer: “De economische gevolgen van de Corona-crisis bestrijd je niet via nationalistisch isolationisme, maar juist door internationaal gecoördineerd op te blijven treden. Dat geldt eigenlijk voor alle elementen van de handelspolitiek. Die hebben we vandaag met het kabinet besproken. Ook hier onder het motto “eendracht en daadkracht”. De verruiming van de exportkredietverzekering is daar een zeer gewenst concreet voorbeeld van om de handel op gang te houden. Daarnaast gaan het kabinet en wij ons sterk maken voor schadebeperking binnen de EU en voor de relatie met belangrijke landen buiten de EU.

Hans Vijlbrief: “De komende periode zal het kabinet ruimhartig fiscaal beleid voeren om de gevolgen voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te verzachten. Daarnaast is ook gesproken met de exportsector. Dit heeft geleid tot een set concrete noodmaateregelen binnen de exportkredietverzekering. Ook dit toont dat de overheid wil helpen om banen en inkomen te behouden; we zullen de crisis samen moeten doorstaan.