Registratie van (persoons)gegevens coronavaccinatie

Het RIVM registreert de gegevens van gevaccineerde mensen in een centraal register als zij daar toestemming voor geven. Het RIVM gebruikt de gegevens om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel personen in Nederland zijn gevaccineerd en te meten hoe effectief de vaccinaties zijn. Ook kan het RIVM contact met u opnemen als dat nodig is. Zoals bij bijwerkingen.

Toestemming gegevens vaccinatie voor registratie

Maakt u een afspraak voor coronavaccinatie? Dan kunt u toestemming geven om uw gegevens te delen met het RIVM. Het RIVM registreert deze gegevens in een centraal vaccinatieregister: het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS). Toestemming geven is vrijwillig. 

Toestemming bewoners verpleeghuis of instelling voor gehandicapten

Woont u in een verpleeghuis of in een instelling voor gehandicapten? Dan moet u toestemming voor de coronaprik geven via een toestemmingsformulier. Daarmee kunt u ook toestemming geven aan uw zorgverlener om uw gegevens te delen met het RIVM. 

Ook vaccinatie zonder gegevens met RIVM te delen

Geeft u geen toestemming voor registratie van uw (persoons)gegevens? Dan kun u nog steeds een coronavaccinatie krijgen. Het RIVM krijgt dan alleen anoniem gemaakte gegevens over het proces. Deze gegevens zijn niet naar u terug te herleiden. 

Gegevens die in het CIMS komen te staan

Het RIVM registreert persoonsgegevens en vaccinatiegegevens. Het gaat hier om uw persoonsgegevens zoals:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteland
 • geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • (adellijke) titel

Uw vaccinatiegegevens komen van de zorgverlener die u een vaccinatie heeft gegeven. Bijvoorbeeld uw huisarts, instellingsarts of de GGD.

Het RIVM ontvangt uw vaccinatiegegevens alleen als u toestemming geeft om deze gegevens te delen.  

Als u toestemming geeft, worden uw gepersonaliseerde vaccinatiegegevens met het RIVM gedeeld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • organisatie en zorgverlener die de vaccinatie heeft gegeven;
 • datum en locatie van de COVID-19 vaccinatie(s);
 • voor de herhaalprik: het rangnummer van de vaccinatie;
 • fabrikant van het vaccin en batchnummer van het vaccin.

Zonder uw toestemming worden de vaccinatiegegevens gedeeld met het RIVM zonder dat deze terug te leiden zijn naar u als persoon.

Doel van registratie gegevens in het CIMS

Het RIVM heeft de persoons- en vaccinatiegegevens nodig om het effect van het vaccinatieprogramma voortdurend te kunnen meten. Op basis van deze gegevens kan het RIVM:

 • uitnodigingen en herinneringen voor vaccinatie versturen;
 • bijhouden hoeveel mensen in Nederland gevaccineerd zijn;
 • de werking en veiligheid van de vaccins controleren;
 • tijdig maatregelen nemen bij ernstige bijwerkingen of bij andere problemen.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens door RIVM

Het RIVM mag uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen en herinneringen voor vaccinatie. De persoonsgegevens ontvangt het RIVM uit:

 • de Basis Registratie Personen (BRP);
 • de Registratie niet-ingezetenen (RNI);
 • de protocollaire Basisadministrate (Probas);
 • de registratie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Daar heeft het RIVM toestemming voor gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die taak staat in artikel 3 van de Wet op het RIVM.

Het RIVM heeft tot wettelijke taak het aansturen en begeleiden van een landelijk vaccinatieprogramma. Vaccinaties tegen COVID-19 maken onderdeel uit van dit vaccinatieprogramma. Hierbij hoort ook het verwerken van vaccinatiegegevens. Deze taak staat in artikel 6 van de Wet Publiek Gezondheid.  

De gegevens kunnen op termijn gebruikt worden voor het uitvoeren van epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek, één van de wettelijke taken van het RIVM. Uw gegevens zullen dan gepseudonimiseerd worden, zoals beschreven in de Wet Publieke Gezondheid. Dit betekent dat uw gegevens vervangen worden door een code die niet direct naar u herleidbaar is. Als er voor een specifiek onderzoeksdoel toch niet-gecodeerde gegevens nodig zijn, dan moeten de onderzoekers daarvoor eerst uw toestemming vragen.

In de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) staat dat vaccinatiegegevens door een behandelaar (bijvoorbeeld GGD of huisarts) in uw medisch dossier moeten worden bewaard. Behandelaars hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen alleen met uw toestemming uw gegevens aan het RIVM of andere partijen verstrekken. Uw behandelaar/zorgverlener moet u daarom toestemming vragen voor het delen van uw persoonlijke vaccinatiegegevens.

Delen persoonsgegevens door RIVM

Het RIVM deelt uw persoonsgegevens niet, behalve als dat voor haar wettelijke taak nodig is. Meldt u bijvoorbeeld een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb? Dan kan Lareb bij het RIVM de batchnummers en het soort vaccin opvragen dat u kreeg. Dan kan Lareb goed bijhouden welke bijwerkingen bij welk vaccin en welke batch voorkomen. 

Bewaren van vaccinatiegegevens

Het RIVM bewaart uw vaccinatiegegevens voor een periode van 20 jaar. Het RIVM sluit daarbij aan op de wettelijke termijn die is vastgesteld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Rechten op inzage en aanpassing van gegevens bij RIVM

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens en vaccinatiegegevens in te zien bij het RIVM. U kunt uw vaccinatiegegevens inzien via mijn.rivm.nl. U logt dan in met DigiD. 

U heeft verschillende rechten, zoals het recht op inzage, verwijdering en wijziging van uw gegevens. 

Bekijk meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.