Ik heb hulp nodig bij (langdurige) klachten of gevolgen na mijn coronavaccinatie. Wat kan ik doen?

De meeste bijwerkingen van coronavaccins zijn kortdurend, zoals spierpijn, vermoeidheid of koorts. Sommige mensen hebben langer klachten. Uw huisarts kan u helpen of doorverwijzen. Als gevolg van de langdurige klachten kunt u ook andere ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld financieel of juridisch. 

Neem bij klachten contact op met uw huisarts

Heeft u medische klachten na uw coronavaccinatie? U kunt altijd terecht bij uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een medisch specialist. In Nederland wordt bijna alle zorg vergoed. Ook is het belangrijk om uw klachten te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Doe dat ook als u twijfelt of uw klachten komen door de vaccinatie.

Zorgkosten maken, langdurige zorg of ondersteuning aanvragen

De meeste bijwerkingen van coronavaccins gaan na vaccinatie vanzelf over. Heeft u langer last van medische klachten na vaccinatie en maakt u zorgkosten of heeft u extra zorg nodig? Dan kunt u:

 • Zorgkosten declareren bij zorgverzekeraar

Moet u zorgkosten maken door medische klachten na vaccinatie? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan zorg in natura bieden of kosten vergoeden, zoals voor ziekenhuisopname.

 • Langdurige zorg aanvragen (Wlz-zorg)

Denkt u dat u na de vaccinatie langdurige intensieve zorg nodig heeft? Bespreek dit met uw huisarts. De huisarts kan met u nagaan of u een Wlz-indicatie voor langdurige zorg kunt aanvragen. 

 • Zorg voor thuis aanvragen (Wmo-zorg)

Heeft u behoefte aan (huishoudelijke) hulp? Dan kan uw gemeente u helpen met een aanvraag voor Wmo-hulp.

 • Ondersteuning bij klachten die langer dan 3 maanden aanhouden

Heeft u 3 maanden of langer klachten na uw coronavaccinatie? En vindt uw huisarts of medisch specialist het waarschijnlijk dat deze samenhangen met de vaccinatie? Dan kunt u contact opnemen met C-support voor begeleiding en ondersteuning op het gebied van werk, (psycho)sociale gevolgen en andere mogelijke vraagstukken die samenhangen met uw klachten.

Vragen over aansprakelijkheid en kosten

 • Juridische hulp vragen.
  Wilt u de fabrikant, hulpverlener of de overheid aansprakelijk stellen voor extra kosten door een coronavaccinatie? De beantwoording van deze vraag kan ingewikkeld zijn. U kunt gratis juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket. Bijvoorbeeld advies over aansprakelijkheid.
 • (Aanvulling op het) inkomen aanvragen.
  Heeft u door de (vermoedelijke) bijwerkingen van uw vaccinatie niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? En heeft u geen recht op een andere uitkering of voorziening? Dan kunt u mogelijk bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont.  Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en betaalt de uitkering. 

Wie is waarvoor verantwoordelijk bij coronavaccinatie?

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de coronavaccinatie:

 • De producent (fabrikant) van het vaccin
  De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van het coronavaccin. Er gelden strenge eisen voor het maken van vaccins. Coronavaccins mogen in de Europese Unie alleen worden gebruikt als ze voldoen aan alle eisen van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving. De producent moet zich houden aan deze strenge eisen. Als later blijkt dat bepaalde bijwerkingen het gevolg kunnen zijn van het vaccin, dan kan de producent daarvoor aansprakelijk worden gesteld.  Onderzoek moet vervolgens uitwijzen of de producent van het vaccin verantwoordelijk is voor deze bijwerkingen.  
 • De zorgverlener die het vaccin toedient (GGD, zorginstelling, huisarts)
  Er zijn veel verschillende zorgverleners die vaccins toedienen. Zoals artsen en verpleegkundigen bij GGD’en, medisch specialisten in ziekenhuizen of zorginstellingen, en huisartsen. De zorgverlener die vaccineert is verantwoordelijk voor de juiste toediening van het vaccin. De zorgverlener moet zich daarbij houden aan de richtlijnen voor coronavaccinatie. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie van het RIVM.
 • De zorgverlener die u verzorgt bij bijwerkingen
  U kunt ook nazorg nodig hebben in geval van (vermoedelijke) bijwerkingen. Dat is meestal een andere zorgverlener dan degene die het vaccin heeft toegediend. De zorgverlener die nazorg verleent, is ervoor verantwoordelijk dat u goede zorg krijgt.

De rol van de overheid

De rol van de overheid bij (langdurige) klachten na vaccinatie is beperkt.
 
Is de producent verantwoordelijk voor een bepaalde bijwerking van een vaccin? Dan kan de overheid alleen onder specifieke en strikte voorwaarden de aansprakelijkheid van de producent overnemen. Deze voorwaarden zijn geregeld in contracten tussen overheid en producenten. 

Als u de overheid aansprakelijk stelt voor de gevolgen van de bijwerkingen van het vaccin, dan zal per geval volgens de wet beoordeeld worden of de overheid daarvoor wel aansprakelijk kan zijn.