Rechten en bevoegdheden van aandeelhouders

Een bedrijf dat naar de beurs gaat, verkoopt aandelen aan beleggers om bijvoorbeeld investeringen te kunnen doen. In ruil hiervoor krijgen de aandeelhouders een aantal bevoegdheden en rechten.

Rechten van aandeelhouders

De rechten van aandeelhouders zijn onderdeel van wet- en regelgeving en de Corporate Governance Code. Bekende voorbeelden zijn:

  • recht op dividend;
  • recht om een vergadering bijeen te roepen;
  • recht om een verzoek om een enquêteprocedure in te dienen;
  • stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering

De vennootschap moet minimaal 1 keer per jaar verantwoording afleggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.
Een belangrijke bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering is grote besluiten goedkeuren. Zoals fusies en overnames. Daarnaast beslist de vergadering over:

  • benoeming en het ontslag van de bestuurders;
  • het beloningsbeleid voor bestuurders;
  • de vaststelling van de jaarrekening;
  • wijzigingen van de statuten.

Richtlijn aandeelhoudersrechten

In de richtlijn aandeelhoudersrechten staan de minimumeisen waaraan beursvennootschappen moeten voldoen. Zodat aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen. Ook als zij in het buitenland wonen. De richtlijn is in de Nederlandse wet opgenomen.