Benoeming leden Adviescollege ICT-toetsing

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de heer Hans Verkruijsse als voorzitter en mevrouw Rikky van Osch en de heer Paul Klint als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Het Adviescollege ICT-toetsing is sinds 1 januari 2021 de opvolger van het Bureau ICT-toetsing. Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen.