Selectie wiettelers in afrondende fase

Op 3 december 2020 zal de loting plaatsvinden voor aspirant wiettelers die een aanvraag hebben ingediend om legaal wiet te mogen produceren. Hiermee bevindt de selectie van wiettelers in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen (het zogenoemde wietexperiment) zich in een afrondende fase. De 10 aspirant wiettelers die worden ingeloot zullen nog wel een integriteitsonderzoek doorlopen. Als dit proces vlot verloopt en hier geen bezwaren uit voortkomen kunnen eind februari 2021 de telers formeel aangewezen worden.

Selectieprocedure

Tussen 1 juli en 28 juli konden telers een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Hiervoor hebben de telers diverse documenten moeten invullen, waaronder plannen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen, en of ze voldoende aanbod en kwaliteit kunnen leveren. De afgelopen maanden beoordeelde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de 147 binnengekomen aanvragen (de eerdergenoemde 149 was een telfout in verband met dubbel ingediende aanvragen). Allereerst is gekeken of alle gevraagde documenten aanwezig en in orde waren. Hierna volgde een beoordeling van de plannen door inhoudelijk deskundigen. Zij beoordeelden onder andere of de teler in staat is tot grootschalige en professionele productie. Bij deze inhoudelijke beoordeling werd ook het advies van burgemeesters van beoogde teeltlocaties meegewogen.

Er zijn 96 aanvragen afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen. In totaal doen 39 lotnummers mee in de loting. Sommige aanvragers hebben meerdere aanvragen ingediend met alternatieve locaties. In die gevallen dat de aanvrager de intentie heeft om op één van die locaties te starten, loot deze aanvrager mee met één lotnummer. In geval de aanvrager de intentie heeft om meerdere teeltbedrijven te vestigen, zijn er meerdere lotnummers toegekend. Dit verklaart waarom er van de 51 aanvragen die door zijn, uiteindelijk 39 lotnummers overblijven.

Vervolg

Aan alle aanvragers die doorgaan wordt bij de loting een lotnummer toegekend. De eerste 10 ingelote aanvragers zullen een BIBOB-onderzoek doorlopen (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De nummers 11 en volgende komen op een wachtlijst. Als het BIBOB-onderzoek aanleiding geeft tot een negatief besluit, dan volgt een BIBOB-onderzoek van de eerstvolgende aanvrager op de wachtlijst. Voor dit integriteitsonderzoek staat een termijn van acht tot twaalf weken. Na aanwijzing van de telers start de voorbereidingstijd. Het streven is een voorbereidingstijd van 6 maanden. De exacte termijn hangt af van de omstandigheden van de 10 teeltbedrijven die worden aangewezen. Voor de vestiging van de teeltbedrijven zijn er mogelijk ook nog lokale procedures nodig. Eind februari zal tevens de startdatum van de volgende fase, de experimenteerfase, worden bepaald.