Resultaten groot onderhoud gemeentefonds

Hierbij publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens medefondsbeheerder Financiën de voorlopige resultaten van het groot onderhoud van het gemeentefonds.

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2013 zal de aangepaste verdeling van de gemeentefondsmiddelen ingaan per 2015. De resultaten worden opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2014. Vandaag hebben de fondsbeheerders de VNG en Rfv om advies gevraagd; hun adviezen zullen worden meegenomen in deze meicirculaire.

In de bijgaande documenten treft u de adviesvraag aan de VNG en Rfv aan, onderbouwd met:

  • de notitie groot onderhoud gemeentefonds in 2015 en 2016; deze zal ook interdepartementaal nog nader worden afgestemd. Hierin staat beschreven wat de aanleiding voor onderhoud is geweest en wat hierbij de uitgangspunten zijn geweest;
  • overzichten van de effecten per cluster en per gemeente (standen 2010);
  • de nieuwe formules per cluster en de nieuwe maatstaven.

In de komende weken vinden bijeenkomsten met gemeenten plaats waarin toelichting wordt gegeven op het groot onderhoud.