Berekening herzien voorstel herijking algemene uitkering gemeentefonds (stand 2017)

Dit rekenbestand bevat de achterliggende berekening van de voorlopige financiële effecten per gemeente van de herziene verdeling van het gemeentefonds.