Welke belastingen heft de gemeente?

De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. Per gemeente kunnen de belastingen verschillen.

Gemeente mag alleen belastingen heffen die in de wet staan

De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Kattenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen.

Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen

Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

 • afvalstoffenheffing;
 • onroerendezaakbelasting (OZB);
 • belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
 • baatbelasting;
 • forensenbelasting;
 • toeristenbelasting;
 • parkeerbelasting;
 • hondenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • precariobelasting;
 • rioolheffing;
 • reinigingsheffing;
 • leges.

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast. De hoogte verschilt per gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen belastingverordening zelf of het tarief. Maar u kunt bijvoorbeeld wel laten weten dat u het niet eens bent met de waardebepaling van uw huis. Of als u vindt dat de begrote opbrengst van een gemeentelijke heffing hoger is dan de begrote kosten. In zulke gevallen kunt u bezwaar maken of om een toelichting vragen. 

Als de gemeente uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep bij de rechtbank. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan kan deze de aanslag verlagen of vernietigen. 

Verschillende typen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen: de algemene belastingen en de heffingen.

De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. Voorbeelden van algemene belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), de parkeerbelasting en de hondenbelasting.

De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing, dit heet kostendekkenheid. Het geld dat u betaalt voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te dekken. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Meer informatie gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over de berekening van de heffingen? Of over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met uw gemeente.