Financiering hoger onderwijs

Alle instellingen in het hoger onderwijs krijgen 1 bedrag van het Rijk: de lumpsum. Zij beslissen zelf hoe zij het geld uitgeven.

Overheidsgeld hogescholen en universiteiten

Onderwijsinstellingen ontvangen overheidsgeld voor:

Onderwijsinstellingen ontvangen een vast bedrag van de overheid. Daarnaast krijgen zij een variabel bedrag, dat hangt af van:

  • het aantal inschrijvingen bij erkende bachelor- en masteropleidingen binnen de nominale studieduur. Dit is de tijd die studenten over hun studie doen als zij geen studievertraging oplopen;
  • het aantal voltooide bachelors en masters, waarvoor een diploma is verleend.

Het Rijk stelt ieder jaar het budget vast. De financiering van hogescholen en universiteiten staat in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en de Regeling financiën hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten ontvangen vaak ook geld van bedrijven of non-profitinstellingen voor onderzoek. Daarnaast ontvangen hogescholen en universiteiten inkomsten uit collegegeld.

Alleen geld van het Rijk voor erkende opleidingen

Alleen erkende hogescholen en universiteiten ontvangen geld van het Rijk. Welke hogescholen en universiteiten erkend zijn, staat in de Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt en erkent opleidingen. Dit heet accreditatie.

Financiering ontwerp en ontwikkeling (hbo) en onderzoek (wo)

Hogescholen krijgen geld voor ontwerp en ontwikkeling (praktijkgericht onderzoek). Universiteiten krijgen geld voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hoeveel geld universiteiten krijgen voor onderzoek, hangt onder andere af van het aantal afgestudeerden en promoties. Niet alleen de Rijksoverheid financiert onderzoek op universiteiten en hogescholen. Instellingen krijgen ook geld van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), andere (internationale) overheden, bedrijven en non-profitinstellingen.

Overheidsgeld voor universitaire medische centra

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt ook het onderwijs en onderzoek bij de 8 universitaire medische centra. Hier kunnen studenten geneeskunde onderwijs volgen en ervaring in de praktijk opdoen.