Financiering beroepsonderwijs en volwassenonderwijs

Onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en volwassenonderwijs krijgen 1 bedrag voor personeel en materiaal: de lumpsum. Scholen voor beroepsonderwijs krijgen daarnaast extra budget voor kwaliteitsafspraken, zoals de professionalisering van leraren en schoolleiders.

Inspraak wijziging Uitvoeringsbesluit WEB

Het kabinet wil het Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) wijzigen. Vanaf 2025 wil het kabinet de rijksbijdrage voor mbo-instellingen uitbreiden naar 3. Er komt dan een extra budget voor mbo-niveau 2 bij. U kunt tot 1 augustus reageren op dit voorstel.

Lumpsum mbo en volwassenenonderwijs

De overheid stelt de lumpsum vast voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs. Het bestuur van de instelling bepaalt zelf hoe het dit geld besteedt. Zo kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie van de school. Bijvoorbeeld op het aantal leerlingen en de behoefte aan materialen.

Bij de verdeling van de budgetten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) houdt de overheid rekening met:

  • het aantal leerlingen;
  • het aantal diploma's.

Het Rijk stelt de bijdrage elk jaar opnieuw vast. De financiering van mbo-instellingen staat in het uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs.

Overheidsgeld voor instellingen in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende instellingen in het beroeps- en volwassenonderwijs krijgen geld van de Rijksoverheid:

  • regionale opleidingencentra (roc's);
  • vakscholen;
  • agrarische opleidingencentra (aoc's).

Kwaliteitsafspraken: extra budget voor betere prestaties mbo

Naast de lumpsum ontvangen instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage voor individuele kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken gaan onder andere over:

  • professionalisering van leraren en schoolleiders;
  • studiesucces;
  • de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming;
  • voortijdig schoolverlaten.