Zelfdoding voorkomen

Suïcide (zelfdoding) voorkomen, is belangrijk voor de samenleving.  De gevolgen van een (poging tot) suïcide zijn groot. Voor de betrokkene zelf, voor familie en vrienden, en voor de samenleving. De overheid neemt maatregelen om het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding te verminderen.

Taboe doorbreken om over suïcide te spreken

Hoopvol is dat de omgeving iets kan doen. Als samenleving in zijn geheel, maar ook als enkeling. Iemand die wanhopig is zit vaak in een isolement. Dit isolement opheffen kan door:

 • mogelijke gevoelens/gedachten die spelen over zelfdoding bespreekbaar maken;
 • het taboe om hierover te spreken te doorbreken. 

Hiermee biedt je een ander handelingsperspectief en hoop. Ook scholing en kennis opdoen over het voorkomen van zelfdoding is belangrijk. De samenleving kan zich hier volop voor inzetten.

Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met een groot aantal landelijke partijen afspraken gemaakt om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. De acties die bijdragen om het aantal zelfdodingen terug te dringen staan op de Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021. De acties zijn gegroepeerd: 

 • in het onderwijs; 
 • op sociaaleconomisch terrein (denk aan uitkeringsinstanties en incassobureaus);
 • in de zorgsector;
 • in de media. Hoe kun je verantwoord over suïcide berichten?

Prorail voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een programma uit om het aantal suïcides op het spoor terug te dringen. Dit alles vindt in nauwe samenwerking en afstemming plaats met 113 Zelfmoordpreventie.

Samenwerkende partijen Landelijke agenda suïcidepreventie

De instanties die in de Landelijke agenda suïcidepreventie samenwerken, zijn:

 • Stichting 113 Zelfmoordpreventie;
 • Prorail;
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • GGZ Nederland;
 • GGD Nederland;
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP);
 • Landelijke Platform GGZ (LPGGZ);
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
 • Ivonne van de Ven Stichting;
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV);
 • Nederlandse vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA);
 • Trimbosinstituut;
 • Zorgverzekeraars Nederland;
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Financiering 113 Zelfmoordpreventie

Het ministerie van VWS heeft niet alleen gezorgd voor het opstellen van een nieuwe Landelijke agenda suïcidepreventie (2018-2021). VWS zorgt ook voor de financiering van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het eerste doel van deze stichting is:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp en ondersteuning bieden aan suïcidale mensen en hun naasten (op anonieme basis). Via de crisistelefoon, chat en de website 113.nl kunnen zij hun verhaal kwijt. De eerste beoordeling van een telefonische hulpvraag, vindt plaats door professionals. Zij beoordelen of afhandeling kan plaatsvinden door een getrainde vrijwilliger of dat de inzet van een zorgprofessional aangewezen is.

Andere taken van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie zijn:

 • Het verzorgen van trainingen (de zogenoemde gatekeeperstrainingen) om suïcidaliteit te herkennen en het goede gesprek te voeren, voorlichting en advisering van de media over de manier waarop deze verantwoord communiceren over zelfdoding.
 • Ervoor zorgen dat de acties op de Landelijke agenda suïcidepreventie worden uitgevoerd.

Het ministerie heeft in juli 2018 besloten de subsidie aan 113 Zelfmoordpreventie te verhogen. Het jaarlijkse budget gaat van € 3,4 miljoen naar € 5,4 miljoen. Het geld wordt besteed aan extra capaciteit om de hulp en steun 24/7 te bieden, verbetering van de kwaliteit van de interventies en opleidingen voor medewerkers en vrijwilligers van de stichting.

Overige inzet om zelfdoding terug te dringen

Andere manieren waarmee het ministerie het aantal zelfdodingen wil helpen terugdringen zijn:

 • Financiering van het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie met een bedrag van € 3,2 miljoen (2016-2020).
 • Ondersteuning  van het Suïcidepreventie Actienetwerk Community. Daarin werken 7 regio’s samen om – met regionale partijen – het aantal zelfdodingen terug te dringen. De GGD heeft daarbij het voortouw en wordt daarbij ondersteund door 113Zelfmoordpreventie. Het aantal regio’s zal uitgebreid worden naar 16 regio’s.
 • De ondersteuning van het Suïcidepreventie Actienetwerk Care. Dit is een netwerk van ggz-instellingen die data, kennis en succesaanpakken uitwisselen om suïcides te voorkomen om zo van elkaar te leren. 

Prinsjesdag 2020: plannen terugdringen aantal zelfmoorden

Het kabinet wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Hiervoor maakt het kabinet vanaf 2021 4,8 miljoen euro extra per jaar vrij. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS voor 2021. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Documenten