Zelfdoding voorkomen

Suïcide (zelfdoding) voorkomen, is belangrijk voor de samenleving.  De gevolgen van een (poging tot) suïcide zijn groot. Voor de betrokkene zelf, voor familie en vrienden, en voor de samenleving. 

Taboe doorbreken om over suïcide te spreken

Hoopvol is dat de omgeving iets kan doen. Als samenleving in zijn geheel, maar ook als enkeling. Iemand die wanhopig is zit vaak in een isolement. Dit isolement opheffen kan door:

 • mogelijke gevoelens/gedachten die spelen over zelfdoding bespreekbaar maken;
 • het taboe om hierover te spreken te doorbreken. 

Hiermee biedt je een ander handelingsperspectief en hoop. Ook scholing en kennis opdoen over het voorkomen van zelfdoding is belangrijk. De samenleving kan zich hier volop voor inzetten.

De gratis Online Training Suïcidepreventie is voor iedereen die wil leren hoe je het gesprek kan voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kan helpen.

Aanpak Rijksoverheid suïcidepreventie

De Rijksoverheid zet zich op verschillende manieren in om het aantal suïcides en pogingen tot suïcides te verminderen, namelijk door:

 • financiering 113 Zelfmoordpreventie;
 • financieren van programma’s;
  • landelijke agenda suïcidepreventie;
  • programma gericht op het voorkomen van suïcides op het spoor;
  • onderzoeksprogramma suïcidepreventie.

Financiering 113 Zelfmoordpreventie

VWS zorgt voor de financiering van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het eerste doel van deze stichting is:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp en ondersteuning bieden aan suïcidale mensen en hun naasten (op anonieme basis). Via de hulplijn, chat en de website 113.nl kunnen zij hun verhaal kwijt. De eerste beoordeling van een telefonische hulpvraag vindt plaats door professionals. Zij beoordelen of afhandeling kan plaatsvinden door een getrainde vrijwilliger of dat de inzet van een zorgprofessional aangewezen is.

Andere diensten die de Stichting 113 Zelfmoordpreventie biedt, zijn:

 • Het verzorgen van trainingen (de zogenoemde gatekeeperstrainingen) om suïcidaliteit te herkennen en het goede gesprek te voeren.
 • Voorlichting geven en adviseren van de media over de manier waarop deze verantwoord communiceren over zelfdoding.
 • Onderzoek om de kwaliteit van de eigen hulplijn te verbeteren.

Afspraken over verkoop middel X 

Om het risico te voorkomen dat iemand middel X gebruikt voor zelfdoding heeft de overheid afspraken gemaakt met de chemiesector om de verkoop aan particulieren tegen te gaan. 
 

Landelijke agenda suïcidepreventie 2021 - 2025

45 partijen hebben samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 113 Zelfmoordpreventie afspraken gemaakt om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. De acties die bijdragen om het aantal zelfdodingen terug te dringen staan in de Derde landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. De agenda richt zich op de volgende 7 doelstellingen:

 1. Durven en leren praten over suïcide.
 2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten.
 3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaal-economische sector.
 4. Bereik van specifieke doelgroepen vergroten.
 5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen.
 6. Barrières opwerpen voor de beschikbaarheid van dodelijke middelen.
 7. Opzet van een landelijk lerend systeem.

Voor de uitvoering van de derde landelijke agenda heeft het ministerie van VWS voor de periode 2021 tot en met 2025 4,8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. 113 Zelfmoordpreventie coördineert de uitvoering van de landelijke agenda.

Programma gericht op voorkomen van suïcides op het spoor

Prorail voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een programma uit om het aantal suïcides op het spoor terug te dringen. Dit alles vindt in nauwe samenwerking en afstemming plaats met 113 Zelfmoordpreventie. 

Onderzoeksprogramma suïcidepreventie

VWS financiert het ZonMw onderzoeksprogramma suïcidepreventie. Dit onderzoeksprogramma levert kennis op die bijdraagt aan de preventie van suïcide. Daarnaast stimuleert het programma de kennisoverdracht en implementatie. Ook heeft het als inzet om de samenwerking rond suïcidepreventie te bevorderen.

Documenten