Waarom heb ik ontheffing nodig voor bepaalde technische studies?

De Verenigde Naties (VN) verplicht landen om te voorkomen dat kennis over het maken van kernwapens en overbrengingsmiddelen (zoals ballistische raketten) bij Noord-Korea terecht komt. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek biedt kennis die mogelijk kan bijdragen aan het maken van kernwapens en overbrengingsmiddelen (middel om kernwapens te vervoeren, zoals raketten). Daarom moet iedereen die in bepaalde (vak)gebieden een studie wil volgen of onderzoek wil doen een ontheffing kennisembargo aanvragen.

Zonder deze ontheffing kunt u niet aan een opleiding, afstudeeronderzoek of wetenschappelijk onderzoek beginnen binnen deze (vak)gebieden. Dit geldt sinds november 2013.

Voor welke vakken geldt de ontheffing kennisembargo?

In de Sanctieregeling Noord-Korea 2017 staat voor welke algemene gebieden van onderwijs en onderzoek een ontheffing in ieder geval nodig is. Per universiteit is bepaald welke vakgebieden hieronder vallen. De lijst is een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het bereik van (vak)gebieden waarin een ontheffing kennisembargo nodig is. Dit is bepaald in artikel 3, lid 1 van de Sanctieregeling Noord-Korea 2017. De lijst kan in de toekomst verder worden uitgebreid.

Technische Universiteit Delft

De ontheffing kennisembargo geldt voor onderstaande afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de Technische Universiteit Delft:

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Lucht- & Ruimtevaarttechniek:

 • Experimental and theoretical research in hypersonic aerodynamics
 • Re-entry technology
 • Control systems for guidance navigation
 • Launching and payload structures

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen:

 • Physics of nuclear reactors
 • Specialised knowledge about the design and operation of the reactor hall of the HOR research reactor

De volgende afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Materiaalwetenschappen:

 • Microturbine technology
 • Use of materials at extreme high temperatures

De volgende afstudeerrichting en onderzoeksgroep van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica:

 • Radar-based missile guidance
 • Studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, waaronder het studentenproject DARE – Stratos

Universiteit Twente

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende onderwijs- en onderzoeksgebieden van de Universiteit Twente:

 • Nonlinear material modelling, algorithm development and nonlinear analysis and optimization of structures and processes

 • Predictive analysis of engineered systems described by nonlinear material behavior

 • Analysis, design and optimization of complex systems and precision mechanisms

Rijksuniversiteit Groningen

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende onderwijs- en onderzoeksgebieden van de Rijksuniversiteit Groningen:

 • Experimental and theorethical research on materials engineering

Technische Universiteit Eindhoven

De ontheffing kennisembargo geldt bij de Technische Universiteit Eindhoven:

 • Technisch materiaalonderzoek
 • Aluminium structuren
 • Studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, zoals het studentenproject PR3Space.

Radboud Universiteit Nijmegen

De ontheffing kennisembargo geldt voor de volgende onderwijs- en onderzoeksgebieden van het Radboud Radio Lab van de Radboud Universiteit Nijmegen:

 • Het studentenprojecten PR3.

Hogeschool Inholland

 • Studentenprojecten waarbinnen rakettechnoligie wordt toegepast, waaronder het studentenproject Aquilo'.

Wie moet ontheffing kennisembargo aanvragen?

De ontheffingsplicht is vooral, maar niet alleen, belangrijk voor MSc-studenten, PhD-kandidaten, promovendi en onderzoekers die:

 • Onderwijs willen volgen of onderzoek willen doen in één van de aangewezen onderwijs- en onderzoeksvelden of
 • Zij die willen meedoen aan een aangewezen studentenproject.

Het bereik van de ontheffingsplicht is echter niet beperkt tot deze groep studenten en onderzoekers. De ontheffingsplicht geldt voor ieder aan wie ‘gespecialiseerde kennis’ wordt overgedragen. Daarvan kan ook sprake zijn in het kader van praktische werkzaamheden, bijvoorbeeld in een reactorruimte of bij bepaalde extracurriculaire activiteiten (activiteiten naast de studie).

Hoe kan ik de ontheffing kennisembargo aanvragen?

U hoeft de ontheffing maar 1 keer aan te vragen. U kunt de ontheffing aanvragen door deze vragenlijst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in te vullen. De ingevulde vragenlijst en alle bijbehorende bewijsstukken moeten worden verstuurd aan het OCW-loket. Dit kan per mail aan OCW-loket_kennisembargo@minocw.nl. Aan het verzenden via e-mail zijn mogelijk risico’s verbonden m.b.t. privacy. Versturen kan ook per post naar het volgende adres:

Ministerie van OCW
T.a.v. ‘OCW-loket Kennisembargo’
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Er is een speciaal werkprotocol waarin staat welke documenten u moet meesturen en hoe de procedure verder verloopt. Het ministerie van OCW beoordeelt uw aanvraag. Het ministerie kijkt daarbij naar het risico dat de kennis bijdraagt aan het Noord-Koreaanse nucleaire programma en zijn overbrengingsmiddelen.

Het ministerie neemt meestal binnen 3 weken een beslissing over de aanvraag. De beslistermijn duurt maximaal 13 weken.

OCW kan op basis van de aanvraag besluiten dat aanvullend onderzoek nodig is. Zo’n onderzoek kan o.a. bestaan uit een interview op de ambassade van het land waar u woont. Of een interview op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

NB: de gegevens die u bij uw aanvraag verstrekt, kunnen ook worden gebruikt voor het toezicht op de naleving van de verboden in de EU, zie de Iran sanctieregeling 2012 (artikelen 4bis en 4ter).

Waarom ontheffing kennisembargo?

De ontheffing is voor speciale gebieden van onderwijs en onderzoek verplicht. Dit is het gevolg van een beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (resolutie 1874). De VN verbiedt landen direct of indirect bepaalde kennis aan Noord-Korea beschikbaar te stellen. Het gaat om kennis die het land zou kunnen gebruiken bij het nucleaire programma en zijn overbrengingsmiddelen.