Ik heb studievertraging opgelopen. Wat kan ik doen?

Heeft u studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte? Dan kunt u vragen of u studieonderdelen later kunt volgen. U dient het verzoek schriftelijk in bij het bestuur van uw opleiding. Door studievertraging kunnen eerder behaalde tentamens vervallen. 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden kunnen zijn:

  • ziekte;
  • zwangerschap;
  • ziekte of overlijden van een ouder;
  • functiebeperking;
  • concentratieproblemen;
  • topsportcarrière.

Contact met studiebegeleider of studentendecaan

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact zoekt met een studiebegeleider of studentendecaan als er bijzondere omstandigheden zijn die uw studie kunnen beïnvloeden. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen.

Schriftelijk verzoek inhalen gemiste studieonderdelen

Heeft u studieonderdelen gemist? U kunt het bestuur van uw hogeschool of universiteit vragen of u die onderdelen later mag volgen. U dient het verzoek schriftelijk in. Vermeld in uw verzoek in ieder geval:

  • de bijzondere omstandigheden waardoor u studievertraging heeft opgelopen. U moet kunnen aantonen dat deze omstandigheden de oorzaak zijn van de vertraging. Bijvoorbeeld met een verklaring van een arts.
  • de studieonderdelen die u alsnog wilt volgen.
  • de namen van de docent(en), studiebegeleider of studentendecaan die u heeft laten weten waarom u studieachterstand oploopt.
  • eventuele afspraken die u met 1 of meer docenten heeft gemaakt.

Het bestuur brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.

Geldigheidsduur tentamens in het hoger onderwijs

Door studievertraging kunnen eerder behaalde tentamens vervallen. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding staan de studie-inhoud, de eindtermen en de studielast. De OER geeft ook informatie over het aantal keer dat u tentamens en examens kunt afleggen. En er staat in wat de geldigheidsduur is van een behaald tentamen of examen.

Is er een risico dat uw tentamenresultaat vervalt? Neem dan tijdig contact op met uw studiebegeleider. Dan kunt u het vervolg van uw studie bespreken en afspraken maken.

Financiële ondersteuning

Bij studievertraging als gevolg van sommige bijzondere omstandigheden kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij het profileringsfonds van uw hogeronderwijsinstelling.