Huurverhoging

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Aanpak scheefwonen

De Rijksoverheid wil scheefwonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurhuizen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Blijft een huurder in een sociale-huurwoning zitten die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is? Dan kan hij extra huurverhoging krijgen. Ook zijn er regels om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen een te duur huis huren.

Goedkope en dure scheefhuur

De aanpak van scheefwonen hangt af van de manier van scheefwonen:

Goedkope scheefhuur

Woont iemand in een goedkope sociale huurwoning terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen? Dan is er sprake van goedkope scheefhuur. Dit was in 2015 het geval bij ruim 500.000 sociale huurwoningen. Daardoor blijven minder huizen over voor mensen met een laag inkomen.

Daarom wil de Rijksoverheid dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen. Daardoor komen weer goedkope huizen vrij. In 2012 waren er nog 685.000 goedkope scheefhuurders. De wet maakt inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk sinds 1 juli 2013.

Dure scheefhuur

Mensen met een laag inkomen die veel huur betalen zijn dure scheefhuurders. Zij ontvangen meer huurtoeslag dan nodig is. Dit geldt voor ongeveer 18% van de huurders met een sociale huurwoning. Sinds 2016 mogen woningcorporaties daarom aan huurders met een laag inkomen (onder de huurtoeslaggrens) alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huur. Dit is ongeveer € 600, de zogeheten aftoppingsgrens.

Deze grens is bedoeld voor het toewijzen van betaalbare woningen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Een woningcorporatie mag jaarlijks in maximaal 5% van de gevallen de aftoppingsgrens negeren.

De Woningwet 2015 regelt onder meer het passend toewijzen van woningen om dure scheefhuur tegen te gaan.

Belastingdienst verstrekt gegevens inkomen

Vraagt een verhuurder extra huurverhoging aan goedkope scheefhuurders? Dan moet hij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een code waardoor de verhuurder weet of iemand genoeg verdient om een extra huurverhoging voor te stellen. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging toe te passen.

Maximale huurverhoging 2016

Voor de huurverhoging per 1 juli 2016 geldt het huishoudinkomen van 2014:

  • tot en met € 34.678: maximaal 2,1% huurverhoging (1,5% +0,6% inflatie);
  • tussen € 34.678 en € 44.360: maximaal 2,6% huurverhoging (2% +0,6% inflatie);
  • boven € 44.360: maximaal 4,6% huurverhoging (4% +0,6% inflatie).

Lees verder over de maximale huurverhoging per 1 juli 2016.

Maximale huursomstijging begrenst huurverhoging woningcorporaties

Om huurders met een laag inkomen te ontzien, mogen woningcorporaties de huur maar beperkt laten stijgen. Per 1 juli 2016 mag de gemiddelde huur van alle woningen van een corporatie samen daarom maximaal 1% stijgen.

Maximale huursomstijging vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe maximale huursomstijging van 1% + inflatie. De huursomstijging wordt dan berekend per kalenderjaar. Bij het berekenen telt vanaf 2017 ook de huurverhoging mee van (op)nieuw verhuurde woningen (huurharmonisatie bij huurdersmutatie). De wijziging van de huursomstijging staat in de Wet doorstroming huurmarkt.

Lees verder hoe de huursomstijging in elkaar zit.

Extra huurverhoging vanaf 2017

Vanaf 1 juli 2017 kunnen alleen huurders die meer verdienen dan ongeveer € 39.000 een extra huurverhoging krijgen. Is het huishoudinkomen (uit 2015) van een huurder dan hoger dan dat bedrag? Dan mag de verhuurder van een sociale huurwoning de huur met maximaal 4% bovenop de inflatie verhogen. Het percentage inflatie is bekend in januari 2017.

Geen extra huurverhoging AOW-gerechtigden en grotere huishoudens

Hebben 1 of meer bewoners van een huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan betaalt dit huishouden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhoging meer. Ook al ligt hun huishoudinkomen boven (ongeveer) € 39.000. Mensen met de AOW-leeftijd (ouderen) krijgen vaak moeilijk een hypotheek. Doorstromen van een sociale huurwoning naar een koophuis lukt dan niet.

Ook huishoudens van 4 of meer personen hoeven geen extra huurverhoging te betalen vanaf 1 juli 2017. Deze huishoudens hebben hogere kosten dan kleinere huishoudens. Daardoor is het ook voor hen moeilijker om naar een andere woning te verhuizen.

Regels chronisch zieken en gehandicapten onveranderd

Heeft een huurder of een van zijn medebewoners een chronische ziekte of een beperking? Dan hoeft hij ook in 2017 niet altijd extra huurverhoging te betalen omdat hij een hoger inkomen heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand minstens 1 jaar lang 10 uur per week thuis verpleging krijgt.

Lees meer over bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging vanwege een chronische ziekte of handicap.

De Rijksoverheid. Voor Nederland