Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen bij mijn jaarlijkse huurverhoging?

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee.

Inkomen van 2 jaar geleden

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 kalenderjaren eerder. Daarbij telt het totaal van de bij de Belastingdienst geregistreerde inkomens van alle bewoners. Op uw belastingaanslag heet uw geregistreerde inkomen uw verzamelinkomen. Het inkomen van 2 jaar geleden is inmiddels definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Daardoor zijn er minder geschillen tussen de verhuurder en de huurder over de hoogte van het huishoudinkomen.

Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 gaat het dus om de verzamelinkomens over 2018 van alle bewoners die op 1 juli 2020 op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Inkomen kinderen tot 23

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2018 tot € 20.450 niet mee. Dit om jongeren niet te ontmoedigen om een bijbaantje te nemen. Het inkomen van oudere kinderen telt wel mee voor het huishoudinkomen.

Uitgezonderde huishoudens

Sinds 2017 krijgen 2 typen huishoudens geen inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 43.574 (huurverhoging 2020) ligt:

  • huishoudens van 4 of meer personen;
  • huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt

Voor deze huishoudens mag de huur dus in 2020 maximaal 5,1% omhoog.