Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand (prijspeil 2018). In 2018 is de verhuurderheffing 0,591%.

Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren.

Hoogte verhuurderheffing

In 2018 is de verhuurderheffing 0,591% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,593% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,567%.

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

Betalen verhuurderheffing

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen elektronisch.

Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woningen.

Aanvragen van investeringsaftrek voor lagere verhuurderheffing niet meer mogelijk

Verhuurders konden tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor een vermindering van de verhuurderheffing als ze investeerden in:

  • het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;
  • sloop in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid;
  • verbouw in Rotterdam-Zuid;
  • nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018)

Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen ingediend voor deze datum worden nog behandeld en kunnen worden afgerond binnen de geldende termijnen (variërend van 3 tot 5 jaar). De heffingsvermindering bedraagt maximaal €15 miljoen per belastingplichtige per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over de Regeling vermindering verhuurderheffing.

Meer informatie over de verhuurderheffing

De Belastingdienst heeft meer informatie over de verhuurderheffing. Meer informatie over de wijzigingen en heffingsverminderingen is te vinden op de site van de RVO.nl

Meer informatie over de verhuurdersbijdrage

De verhuurdersbijdrage aan de Huurcommissie is iets anders dan de verhuurderheffing. De verhuurdersbijdrage is een verplichte bijdrage die verhuurders betalen aan de Huurcommissie zodat de Huurcommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren.

Kabinet Rutte III: meer duurzame en betaalbare woningen

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor € 100 miljoen per jaar.

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de bouw van betaalbare woningen. Het kabinet helpt hen daarbij door de verhuurderbijdrage met € 100 miljoen te verlagen.Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 2019.