Aanpak belastingontduiking particulieren in het buitenland door FATCA en CRS

Om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan, wisselt de Nederlandse Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van FATCA en CRS. Dat zijn internationale regels die gemaakt zijn om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan. De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.

Het gaat om gegevens van personen die mogelijk belastingplichtig zijn in het buitenland. Deze landen onderzoeken vervolgens zelf of er nog belasting moet worden betaald. Mogelijk verandert hierdoor iets voor u.

Gegevensuitwisseling met de VS

Nederlandse financiële instellingen zijn verplicht vast te stellen of bij hen rekeningen worden aangehouden door Amerikaanse belastingplichtigen. Die vaststelling vindt plaats door een eigen verklaring of door onderzoek van beschikbare gegevens bij de financiële instelling. Blijkt dat een rekeninghouder Amerikaans staatsburger of inwoner is? Dan worden gegevens over de rekening verstrekt aan de Nederlandse Belastingdienst.

Wanneer bent u Amerikaans belastingplichtige?

U bent Amerikaans belastingplichtige als u:

  • Amerikaans staatsburger bent; of
  • Amerikaans inwoner bent.

Op de website van de Amerikaanse overheid staat onder welke omstandigheden iemand het Amerikaans staatsburgerschap krijgt. Bijvoorbeeld als u in de VS bent geboren. Of als 1 van de ouders of beide ouders Amerikaans staatsburger zijn en aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U houdt het Amerikaans staatsburgerschap totdat u daarvan afstand doet of u dit wordt ontnomen. Met een 'Certificate of loss of nationality of the United States' kunt u aantonen dat u afstand heeft gedaan van het Amerikaans staatsburgerschap.

FATCA-verdrag

De Nederlandse Belastingdienst wisselt financiële rekeninggegevens uit met de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Het gaat om gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen die een rekening hebben bij een Nederlandse financiële instelling. De uitwisseling van financiële gegevens gebeurt op basis van:

De Eerste en Tweede Kamer hebben het FATCA-verdrag goedgekeurd. U kunt een afbeelding van het FATCA-uitwisselingsproces downloaden. (PDF, 5.8 MB)

Waarom is er een FATCA-verdrag?

Voor Nederlandse financiële instellingen vereenvoudigt de uitwisseling van gegevens door het FATCA-verdrag. Zonder FATCA-verdrag zou iedere financiële instelling afzonderlijk een overeenkomst sluiten met de IRS. Ook lopen de instellingen dan geen risico een bronheffing te moeten betalen van 30% op Amerikaanse inkomensbronnen.

Ook verbetert het FATCA-verdrag de positie van de klanten van financiële instellingen. Dit komt doordat de financiële instellingen hun informatie niet meer zelf leveren. Zij doen dit via de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst en de IRS hanteren een hoge standaard van gegevensbescherming.

Mondiale gegevensuitwisseling via CRS

Nederland wisselt ook wereldwijd financiële gegevens uit volgens de Common Reporting Standard (CRS). De Nederlandse Belastingdienst wisselt gegevens uit met belastingdiensten van bij de CRS aangesloten landen. Het betreft gegevens over rekeninghouders die (fiscaal) in een ander land gevestigd zijn, dan het land waar zij een financiële rekening hebben.

102 landen hebben zich inmiddels verbonden om op basis van CRS automatisch financiële rekeninggegevens te gaan uitwisselen. Voor daadwerkelijke uitwisseling van informatie met een land worden landen eerst getoetst of de bescherming van persoonsgegevens goed geborgd is.

Sinds 1 januari 2016 moeten financiële instellingen vaststellen wat de fiscale vestigingsplaats is van hun klanten. Als een persoon gevestigd is in een ander land dat bij CRS is aangesloten, moet de financiële instelling gegevens over de rekening van die persoon doorgeven aan de Belastingdienst. De eerste informatie-uitwisseling op basis van CRS door Nederland vond plaats in 2017 (over het jaar 2016). Oudere informatie wordt niet uitgewisseld.

In september 2018 is de groep landen die gegevens uitwisselen uitgebreid met een groot aantal landen. Nederland heeft met deze landen ook automatisch informatie uitgewisseld.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

De Nederlandse Belastingdienst wisselt onder meer de volgende gegevens uit met de buitenlandse belastingdiensten:

  • banksaldi;
  • rente- en dividendinkomsten;
  • waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
  • opbrengsten van de verkoop van financiële producten;
  • persoonsgegevens van de rekeninghouder, waaronder naam, adres- en woonplaatsgegevens en het fiscale identificatienummer.

Wet- en regelgeving FATCA en CRS

CRS is in de Nederlandse wetgeving opgenomen door:

Regels over FATCA staan in het FATCA-besluit. Meer informatie over CRS en FATCA is te vinden op Belastingdienst.nl.