Bevorderen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid wil ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk verantwoord doen. Dat zij rekening houden met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Dat is Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). 

IMVO-bevorderende maatregelen

Wat de overheid doet om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen:

Schema IMVO-maatregelen, oktober 2020

Schema nieuw IMVO-beleid op hoofdlijnen.

Bedrijven verplichten internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen

  • De overheid wil dat er een wet komt die bedrijven verplicht verantwoord te ondernemen. Deze wet komt er bij voorkeur op Europees niveau. Een Europese aanpak zorgt voor meer effect. De Europese Commissie werkt aan een wetgevend initiatief over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de Kamerbrief van november 2021 staat hoe een wet op Europees niveau er volgens Nederland uit moet komen te zien. In dit non-paper (Engelstalig) spreekt het kabinet deze ambitie uit richting de Europese Commissie. Het kabinet gaat daarin onder meer in op de vraag welke bedrijven onder de wetgeving zouden moeten vallen, wat de eisen gaan worden waar bedrijven aan moeten voldoen en hoe de toezicht en handhaving moeten worden ingericht. 
  • Voor bedrijven die bepaalde metalen en mineralen importeren geldt specifieke IMVO-wetgeving: de Europese Verordening Conflictmineralen. In deze PDF staan de verplichtingen van de Europese Unie  voor importeurs onder de conflictmineralenverordening. Op de website van de Europese Commissie staat meer informatie over deze Europese Verordering Conflictmineralen.
  • Beursgenoteerde bedrijven zijn sinds 2017 verplicht te rapporteren over niet-financiële informatie. De Richtlijn Niet-Financiële Informatie (RNFI) verplicht organisaties die het openbare belang dienen en die meer dan 500 werknemers hebben een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag op te nemen. Hierin moet staan hoe deze organisaties omgaan met milieu, sociale en personeelsaangelegenheden. En met eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. 

Met voorwaarden bedrijven laten voldoen aan IMVO

  • IMVO-voorwaarden stellen bij overheidsinkoop kan maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
  • Als bedrijven aanspraak willen maken op hulp van de overheid bij internationaal ondernemen, moeten zij laten zien dat zij de OESO-richtlijnen naleven. Bijvoorbeeld bij deelname aan handelsmissies en hulp bij investeringen. Dit staat in een IMVO-kader dat de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) bewaakt. 

Met financiële prikkels bedrijven verleiden voor IMVO

De overheid heeft subsidies voor bedrijven die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en misstanden willen aanpakken. Bijvoorbeeld via het Fonds Verantwoord Ondernemen of het Fonds Bestrijding Kinderarbeid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). MKB-ondernemers met duurzame ambities kunnen met IMVO-vouchers advies inwinnen over het verduurzamen van hun productieketen. 

Met sectorale samenwerking IMVO vergemakkelijken

De overheid biedt Nederlandse bedrijfssectoren de mogelijkheid om onderling afspraken te maken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De afspraken gaan over welke risico’s ze willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Eerder zijn hiervoor IMVO-convenanten afgesloten

Voorlichting geven over IMVO en het toepassen ervan makkelijker maken

  • De overheid wil het voor bedrijven makkelijker maken om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, verplicht of vrijwillig. Daarom komt er een nieuw IMVO-steunpunt dat bedrijven helpt via één loket. 
  • Met de MVO-risicochecker kunnen bedrijven uitzoeken welke IMVO-risico's zij te maken kunnen krijgen. Ook kunnen zij de OESO Due Diligence Handreiking gebruiken als hulp bij het opstellen van IMVO-beleid.
  • De overheid verwacht dat 90% van alle grote bedrijven zich uiterlijk in 2023 aan de OESO-richtlijnen houdt. En dat ook openbaar bekendmaakt. Bijvoorbeeld in het jaarverslag of op de website. De overheid informeert en stimuleert grote bedrijven de 90%-doelstelling na te komen. Zo vinden ondernemers succesverhalen en praktische informatie over de doelstelling op de website 'Start met OESO-richtlijnen’. 

Meer informatie

Lees meer over de mix aan maatregelen om IMVO te bevorderen in de Kamerbrief van 16 oktober 2020. In de beleidsnota staan de hoofdlijnen van het nieuwe IMVO-beleid.