Internationaal cultuurbeleid

De Nederlandse overheid wil internationale culturele uitwisseling en samenwerking versterken. Dit om verbindingen met andere culturen aan te gaan en wederzijds begrip te versterken. En ons te voeden met nieuwe invloeden en beelden. Net zoals het werk en de thema’s van Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen een bron van inspiratie en kennis zijn in het buitenland. Zij laten zien waar Nederland voor staat. Nederlandse cultuurmakers, schilderkunst, monumenten en design vertellen een herkenbaar verhaal. Een verhaal van Nederland als een land dat open staat voor samenwerking en innovatieve oplossingen bedenkt. Dit ondersteunt ook de politieke en economische belangen van Nederland.

Rol Rijksoverheid

Veel internationale culturele samenwerking komt zonder de overheid tot stand. Maar de overheid kan stimuleren door obstakels weg te nemen en ondersteunen als kansen niet volledig benut worden. Bijvoorbeeld door cultuurmakers op weg te helpen in het buitenland. En met subsidies projecten te ondersteunen, waardoor culturele samenwerking toch tot stand komt. De uitvoering is aan het culturele veld.

Ambities voor het internationale cultuurbeleid 2021-2024

Voor de komende jaren zijn er 3 ambities:

 • Innemen van een sterke positie in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisselingen en duurzame samenwerkingsverbanden.
 • Ondersteuning van bilaterale relaties met andere landen.
 • De kracht van de culturele sector en creatieve industrie inzetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken (SDG’s).

In het beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024 staan deze ambities voor de internationale culturele uitwisseling en samenwerking uitgebreid beschreven. Het beleidskader bevat aanbevelingen van de Raad van Cultuur, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en haar beleidsevaluatie en huidige beleidsmakers in Nederland en in het buitenland. Inclusief de Nederlandse cultuursector en onze missies.

Uitgangspunten internationaal cultuurbeleid 2021-2024

Voor het internationale cultuurbeleid 2021-2024 gelden de volgende uitgangspunten:

 • Internationale samenwerkingen en uitwisselingen verhogen de kwaliteit van de Nederlandse cultuursector. Dat draagt bij aan ons welzijn en de aantrekkelijkheid van Nederland.
 • De creatieve en culturele sector zijn economisch belangrijk in Nederland. Internationale samenwerking draagt ook bij aan onze welvaart.
 • Cultuur versterkt het Nederlandse imago in bilaterale relaties met andere landen. En creëert de mogelijkheid om wederzijds begrip en vertrouwen te promoten.
 • Internationale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties in Nederland en in het buitenland. En sluit aan bij de doelstelling van de overheid om de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten.
 • Waar het de rol van Europa betreft, blijven we het principe van subsidiariteit handhaven. Tegelijkertijd erkennen we dat de Europese culturele agenda zeer gunstig is voor de Nederlandse culturele sector en samenwerkingen.
 • Het recht op culturele expressie is, als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, een principe dat het verdient om internationaal erkend en verdedigd te worden.
 • We gebruiken de kracht van cultuur – vooral de creatieve industrie – in onze inspanningen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. Vooral in de focusregio’s voor ontwikkelingssamenwerking.
 • We kiezen voor een uitgebreide, strategische aanpak met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk-oplossingen.
 • We zetten in op constructieve samenwerkingen en een heldere verdeling van rollen tussen de verschillende uitvoerende partijen. Gebaseerd op hun expertise met andere landen.

Middelen internationaal cultuurbeleid 2021-2024

Er is per jaar een overheidsbudget van € 22,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid. Deze middelen zijn verdeeld over diverse Rijkscultuurfondsen en culturele instellingen, internationale culturele programma’s en inzet van cultuur binnen de diplomatie.

Spelers internationaal cultuurbeleid

Bij het internationaal cultuurbeleid zijn verschillende spelers betrokken: de culturele sector, de cultuurfondsen van het rijk, ambassades en consulaten en ministeries. Waar en wanneer deze spelers actief zijn, is afhankelijk van de kennis die nodig is, de doelstelling en de locatie. In vrijwel alle projecten wordt samengewerkt met lokale partijen.

Cultuurfondsen:

 • Stimuleringsfonds creatieve industrie
 • NL Film Fonds
 • Mondriaan Fonds
 • Nederlands Letterenfonds
 • Fonds Podiumkunsten
 • Fonds voor Cultuurparticipatie

Andere instellingen:

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Dutch Culture Centre for International Cooperation
 • Prince Claus Fund
 • Nationaal Archief
 • Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Nederland
 • Het Nieuwe Instituut
 • Eye Filmmuseum