Mijn kinderen vallen niet onder de Nederlandse sociale zekerheid. Wat betekent dat?

Staat in de zetelovereenkomst tussen Nederland en de internationale organisatie waarvoor u werkt dat uw kinderen zijn uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheid? En hebben zij ook niet zelf een baan of uitkering in Nederland? Dan vallen zij niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels.

AOW-pensioen

Uw kinderen zijn niet verzekerd voor de AOW. Misschien kunnen zij wel een vrijwillige AOW-verzekering nemen.

Was uw kind jonger dan 15 jaar toen u voor de internationale organisatie ging werken? Dan is uw kind nog nooit verzekerd geweest voor de AOW. Het kan dan ook geen vrijwillige AOW-verzekering nemen.

Er is wel een mogelijkheid om later ontbrekende AOW-jaren in te kopen. Bijvoorbeeld als uw kind zelf verplicht verzekerd wordt omdat het zelfstandig gaat wonen of gaat werken. Bij de SVB kunt u meer informatie vragen over de verschillende aspecten van de AOW-verzekering.

Nabestaandenwet (Anw)

Uw kind is niet verzekerd voor de Anw (nabestaandenwet). De SVB geeft meer informatie over een vrijwillige Anw-verzekering.

Ziektekosten

Als uw kinderen zijn uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheidsregels, hebben zij geen verzekeringsplicht voor de Zorgverzekeringswet. Uw kinderen zijn ook niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Een vrijwillige verzekering voor de Zorgverzekeringswet en de Wlz is niet mogelijk.

Als uw werkgever een eigen collectieve regeling voor ziektekosten heeft, dan geldt deze ook voor uw kinderen. De regeling kan gunstiger of ongunstiger zijn dan de Nederlandse regeling. Enkele Nederlandse zorgverzekeraars hebben een speciale aanvullende zorgverzekering voor de situatie van u en uw kinderen.

Financiële bijstand voor jonggehandicapten

Voor een Wajong-uitkering (voor jonggehandicapten) moet uw kind op zijn 17e verjaardag ingezetene van Nederland zijn. Is dit niet het geval omdat uw kind als gezinslid is uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheid? Dan krijgt uw kind op zijn 18e geen Wajong-uitkering. Deze uitsluiting is blijvend. Ook later kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een Wajong-uitkering.

Heeft uw kind al een Wajong-uitkering op de dag dat u bij de internationale organisatie gaat werken? Dan houdt uw kind gewoon zijn Wajong-uitkering. Maar vanaf dat moment is uw kind niet langer verzekerd voor de AOW, Anw en de Wlz. Ook de ziektekostenverzekering van uw kind wordt dan beëindigd.

Bijzondere zorgkosten

Uw kind is niet (meer) verzekerd voor de Wlz. Uw kind kan wel langdurige zorg of thuiszorg krijgen. Deze zorg wordt dan niet door de Wlz betaald.