Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan

Met de eindevaluatie wordt conform het Toetsingskader verantwoording afgelegd
over de resultaten van de missie. Daarbij wordt ook de bredere Afghaanse context beschreven.