Nederland helpt wederopbouw na oorlog

Nederland steunt samen met de internationale gemeenschap voormalige oorlogsgebieden bij de opbouw van een veilige en vreedzame samenleving. Bijvoorbeeld door sociale ongelijkheid te bestrijden en de veiligheid te verbeteren.

Bevolking bepaalt opzet wederopbouw

Als een oorlog is afgelopen, blijft het getroffen gebied vaak in zeer slechte staat achter. Ook zijn er veel vluchtelingen, gewonden en mensen met psychische trauma's. Wederopbouw is alleen mogelijk met hulp van de bevolking. Ook de bestemming van geld en goederen voor hulp moeten mensen voor een belangrijk deel zelf bepalen.

Bestrijden van armoede in voormalige oorlogsgebieden

Armoede speelt vaak een rol bij oorlogen. Structurele armoedebestrijding is daarom een belangrijk middel om oorlogen op te lossen en nieuwe te voorkomen. Ook zet Nederland zich in om sociale ongelijkheid te bestrijden. Met geld voor projecten en advies aan overheden. Zo was in Guatemala het recht op grond voor de indiaanse en boerenbeweging een voorwaarde voor het vredesakkoord. Nederland hielp daarom om in 2 provincies een kadaster op te zetten.

Verbeteren van veiligheid arme landen

Arme landen kampen vaak met gewelddadige conflicten. En meestal hebben ze onvoldoende geld om hun veiligheid structureel te verbeteren. Daarom ontwikkelde het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in samenwerking met Instituut Clingendael een analysemodel. Dit model helpt bij het organiseren van samenwerking binnen de veiligheidssector van ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld tussen leger, politie en rechterlijke macht.

Het model is te vinden in de publicatie: Enhancing Democratic Governance of the Security Sector.

Advies en ondersteuning politie en rechtbanken in het buitenland

Nederland adviseert en ondersteunt de politie en rechtbanken in verschillende landen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende projecten:

  • Het Nederlandse politie-instituut heeft 100 trainers opgeleid. Zij trainden weer ruim 1.000 Palestijnse politiemensen.
  • Nederland ondersteunt het Openbaar Ministerie in Uganda om criminaliteit terug te dringen. Maar ook om de leefomstandigheden in de overvolle gevangenissen te verbeteren en het geweld tegen vrouwen te verminderen.

Internationale coördinatie en samenwerking hulp

Het is belangrijk dat er een goede coördinatie is tussen landen die geld geven en hulporganisaties. Ook moet er oog zijn voor de regio waarbinnen de oorlog plaatshad. Bij de wederopbouw werkt Nederland dan ook vaak samen met omringende landen.