Maatregelen jeugdbescherming

Bij ernstige problemen in uw gezin kunt u verplicht hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind. De kinderrechter kan hiervoor een maatregel voor kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) opleggen.

Maatregelen om kinderen te beschermen

Een rechter kan deze maatregelen ter bescherming van uw kind opleggen:

Verzoek om kinderbeschermingsmaatregel

Zijn er zorgen in uw gezin over het veilig opgroeien van uw kind? Dan wordt eerst geprobeerd om samen met uw gezin te werken aan een oplossing voor de problemen. Als het mogelijk is, wordt ook het sociale netwerk hierbij betrokken. Heeft de vrijwillige hulp geen effect? Of accepteert u of uw kind niet de hulp die volgens een instelling voor jeugdhulp wel nodig is? Dan grijpt de overheid in.

Er zijn verschillende instanties die de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) kunnen inschakelen:

De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind ernstig in gevaar is. Is dit het geval, dan kan de raad een verzoek voor een kinderbeschermingsmaatregel indienen bij de kinderrechter. De kinderrechter beslist of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

Uitvoering jeugdbescherming

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Gemeenten maken hiervoor afspraken met gecertificeerde instellingen die de kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren in hun regio.

Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt.

Beperking recht op contact of omgang kinderen na partnerdoding

De kinderrechter beslist over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood (partnerdoding). Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.