Opleiding en ondersteuning medewerkers kinderopvang

Kwalitatief goede opvang staat of valt met goede medewerkers. Daarom gelden er wettelijke eisen voor scholing en ondersteuning van pedagogisch medewerkers. 

Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang

Pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben 2 belangrijke taken. Ze houden zich bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. En ze coachen pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Er geldt:

  • De organisatie moet de pedagogisch beleidsmedewerker een minimaal aantal uren inzetten. Per kindercentrum gaat het om minimaal 50 uur beleidswerk. Bevinden de dagopvang en de buitenschoolse opvang zich op hetzelfde adres? Dan wordt dit gezien als 2 kindercentra, en geldt 2 x 50 uur. Ondernemers kunnen deze verplichte ureninzet te berekenen via de rekentool ureninzet voor kinderopvang
  • Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. Per fulltime formatieplaats is minimaal 10 uur coaching per jaar beschikbaar. 

De kwalificatie-eisen voor pedagogisch beleidswerkers in de kinderopvang staan in de cao. Ze moeten bijvoorbeeld een opleiding hebben gedaan op minimaal hbo-niveau in de richting pedagogiek. Voor meer informatie over de rol van pedagogisch beleidsmedewerker bekijkt u de brochure pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang. U vindt hierin de verantwoordelijkheden en functiebeschrijving van de pedagogisch beleidsmedewerker. Maar ook het aantal uren inzet (inclusief invulbare tabel) en veel gestelde vragen. Bijvoorbeeld over hoe een kleine onderneming de functie van pedagogisch beleidsmedewerker kan invullen.

Inzet beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires in kinderopvang

Tot 1 juli 2024 geldt dat maximaal de helft van de medewerkers beroepskrachten-in-opleiding mogen zijn. Maximaal een derde van de medewerkers mag stagiair zijn. Dit moet ervoor zorgen dat er voldoende collega’s zijn en tijd is om hen te kunnen begeleiden.

Taalniveau pedagogisch medewerkers

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. De pedagogisch medewerker voorschoolse educatie moet dit niveau ook beheersen voor leesvaardigheid. Deze eis geldt vanaf 1 januari 2025. De overheid heeft voor de ruime invoeringstermijn gekozen zodat kinderopvangorganisaties voldoende tijd hebben om alle pedagogisch medewerkers te toetsen. En eventueel scholing te bieden. Als werknemers op die datum geen diploma of certificaat hebben, mogen zij niet meer werken als pedagogisch medewerker.

Het taalniveau ‘Nederlands 3F’ verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Dit is bedoeld voor medewerkers die hun beroepskwalificatie in Nederland hebben behaald. De aanduiding B2 verwijst naar het Europees Referentiekader voor Talen. Dit wordt vaak gebruikt om de vaardigheden van anderstalige medewerkers (medewerkers met een andere moedertaal) te beoordelen.

Verder geldt:

  • De taaleisen in het Nederlands gelden ook voor kinderopvangorganisaties waar Fries gesproken wordt. Bijvoorbeeld als medewerkers naast de Nederlandse taal ook de Friese taal of een streektaal als voertaal gebruiken. Er gelden geen eisen voor de beheersing van de Friese taal.
  • Er gelden ook taaleisen voor medewerkers op een meertalige buitenschoolse opvang. Zij moeten een bewijsstuk hebben waaruit blijkt dat zij de Duitse, Engelse of Franse taal  beheersen op ten minste taalniveau B2.

Opleidingsplan kinderopvangorganisaties

Om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren moet iedere kinderopvangorganisatie een opleidingsplan opstellen. De eisen aan het opleidingsplan kinderopvangorganisaties staan in de cao Kinderopvang. De oudercommissie moet instemmen met het opleidingsplan.

Werken met baby's

Per 1 januari 2025 zijn alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken hiervoor geschoold. Dit geldt ook voor invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis. De eisen en het scholingsaanbod voor het werken met baby’s vindt u op de website Kinderopvang-werkt.nl.